حدود مسئولیت صندوق تامین خسارت های بدنی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/05
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در فرضی که در تصادف رانندگی، هر دو راننده مالک وسیله نقلیه، فاقد بیمه نامه بوده و به میزان مساوی مقصر حادثه باشند؛ صندوق تامین خسارتهای بدنی مسئولیتی در پرداخت دیه فوت آنان ندارد.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ب. الف. وخانم ع. ب. وآقای ر. ش. باوکالت آقایان م. ی. و م. د. به طرفیت صندوق تامین خسارتهای بدنی به خواسته مطالبه دونصف دیه فردمسلمان بااحتساب خسارات دادرسی نظربه اینکه وقوع حادثه وفوت مورث خواهان‌هاحسب گزارش کارشناس تصادفات ونظریه پزشکی قانونی وجوازدفن ابرازی محرزمی باشدونظربه اینکه کارشناس تصادفات علت تامه تصادف رابی مبالاتی هردوراکب موتورسیکلت اعلام ومیزان تقصیرهرکدام ازآنان را 50 درصدتعیین نموده است ونظربه اینکه به لحاظ نداشتن بیمه نامه موضوع مشمول ماده 10 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث می‌باشد.لذادادگاه دعوی مطروحه راواردوثابت دانسته ومستندابه ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت دونصف دیه مردمسلمان در حق خواهان‌هابه نسبت سهم آنان درگواهی حصروراثت صادرمی کندونظربه اینکه صندوق تامین خسارت بدنی ازپرداخت هزینه دادرسی معاف است واقامه دعوی درراستای تکلیف قانونی بوده ازمطالبه خسارت دادرسی فاقدوجاهت قانونی می‌باشد.ودادگاه حکم بربیحقی خواهان‌هادراین قسمت صادرمی‌نماید..رای صادره حضوری وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

سیدفتح اله احمدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی صندوق تامین خسارتهای بدنی به طرفیت ر. ش. ,ب.آ. و ع. ب. باوکالت م. ر. و م. ی. از دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/30 شعبه چهارم دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه محکوم به پرداخت دونصف دیه درحق تجدیدنظرخواندگان به میزان سهم آنان گردیده اند نظربه اینکه دونفر فوت شده خود مالک وسیله نقلیه بوده که وظیفه آنان دربیمه نمودن وسائل نقلیه خود بوده وطرفین به میزان مساوی مقصر وبرای ورثه یکدیگر معلوم ومشخص هستند لذا ازموارد پرداخت توسط تجدیدنظرخواه نبوده وباوارد دانستن تجدیدنظرخواهی مستنداٌ به مواد 358 و 2 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان های نخستین صادر واعلام میگردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

هوشنگ امامی -علیرضا صیدی

منبع
برچسب‌ها