حدود رسیدگی مرجع تجدیدنظر

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مرجع تجدیدنظر، صرفا به آن قسمت از دادنامه بدوی که مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته است رسیدگی می کند.

رای خلاصه جریان پرونده

پس از حل اختلاف بین شعبه --- دادگاه محترم کیفری مرکز استان... و شعبه --- دادگاه محترم عمومی... از جهت رسیدگی به اتهام آقایان 1 - الف.الف. 2 - ع.الف. به معاونت در ایجاد رابطه نامشروع به‌نحوی‌که در پرونده مطرح‌شده به‌موجب دادنامه شماره --- - 1390/01/02 شعبه --- دیوان عالی کشور که رسیدگی به آن به شعبه پنجم دادگاه محترم کیفری مرکز استان... محول شده است. این شعبه پس از انجام اقدامات لازم، سرانجام به‌موجب دادنامه شماره --- - 1390/11/17 به موضوع رسیدگی و به‌موجب آن آقای ع.الف. برائت حاصل کرده و آقای الف.الف. به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق به نفع دولت محکوم‌شده است. و در ادامه آن موضوع شکایت آقای ع.س.ع.ه از آقایان 1 - م.ن. 2 - م.م. 3 - ح.خ. به‌عنوان شرکت در ایراد ضرب عمدی نسبت به وی و همچنین شرکت در سرقت به عنف تلفن همراه و سپه چک به شرحی که در پرونده مورد رسیدگی قرارگرفته است، در مورخه 1391/07/17 شعبه پنجم دادگاه محترم کیفری مرکز استان... تشکیل جلسه داده که آقای نماینده محترم دادستان حضورداشته‌اند ولی متهمین پرونده حاضر نبوده‌اند. آقای ع.س. حضورداشته است و آقای نماینده محترم دادستان درخواست رسیدگی وفق کیفرخواست را نموده‌اند و شاکی اظهار داشته که گوشی مرا تحویل داده‌اند و از جهت شرکت در ایراد ضرب عمدی و سرقت گوشی شکایت دارم و گفته که گواهی پزشکی قانونی در پرونده وجود دارد. در مورخه 1391/07/25 شعبه پنجم دادگاه محترم کیفری مرکز... تشکیل جلسه داده نماینده محترم دادستان حضورداشته و اظهار داشته‌اند که باوجود کیفرخواست اصلاحی شماره 136 - 90075 - 1390/05/12 تقاضای مجازات متهمان 1 - ح.خ. 2 - م.م. 3 - م.ن. را از جهت شرکت در سرقت گوشی تلفن همراه و دسته‌چک آقای ع.س. و شرکت در ایراد ضرب‌وجرح شاکی را مطرح و در جهات رسیدگی دادگاه دستوراتی را صادر نموده‌اند. بار دیگر در 1392/01/19 دادگاه تشکیل جلسه داده است نماینده محترم دادستان حضورداشته متهمین حاضر نشده‌اند و لایحه‌ای هم نداده‌اند وکیل محترم آنان حاضر نشده ولی لایحه‌ای داده است ولی آقای ع.س.حاضر بوده و اظهار داشته که از آقای م.ن. بابت ایراد ضرب عمدی شکایت دارد که با دسته قمه یا شمشیر به سر من زده است. بابت صدمه وارده دیه می‌خواهم سرقت گوشی من کار ح.خ. بوده است یا م.م. و غیره من خبر ندارم چون صحنه شلوغ بود و متوجه نشدم من خیلی در این ماجرا صدمه دیدم که صدمه مالی در مقابل آن ناچیز است، حرف دیگری ندارم. مجددا حسب آنچه دادگاه منعکس کرده پرونده تحت نظر قرارگرفته آقای ع.س. اظهار داشته است. راجع به صدمه وارده به سرم تقاضای معرفی به پزشکی قانونی دارم این سه نفر که با من درگیر شدند اموال مرا شامل عابر بانک سپه مقداری وجه نقد و یک گردنبند نقره و گوشی تلفن همراه مرا سرقت کردند که از این میان فقط تلفن همراه تحویل من شد. راجع به عابر بانک سپه و بقیه وسایل، ادعائی ندارم یعنی وقت پیگیری آن را ندارم. سرقت کار مهاجمان بوده است در آن‌وقت شب این‌ها به من حمله کردند صدمات زیادی به من واردشده از این‌که آن‌ها و خانواده‌شان پس از دستگیری متهمین مرا تهدید کردند تمایلی به ‌رفتن پزشکی قانونی نداشتم پس از 15 روز از این قضیه من عمل جراحی کردم ولی این صدمات جایی منعکس نشده است ولی اگر خواستم به دادسرا شکایت می‌کنم دیگر مطلبی نیست. پس از معرفی شاکی به پزشکی قانونی به شرح برگ 203 پرونده پزشکی قانونی چنین نظر داده ((ارش کبودی خلف سر معادل سه هزارم دیه کامل مرد مسلمان است)) آقایان 1 - م.پ. 2 - الف.ک. به شرح برگ 204 پرونده نظر خود را عنوان اقلیت اعلام نموده‌اند و شعبه پنجم محترم کیفری استان به شرح دادنامه شماره --- - 1392/04/29 و با استدلال متن دادنامه مذکور در خصوص اتهام آقایان 1 - ح.خ. 2 - م.م. 3 - م.ن. با وکالت ص.د. دایر به شرکت در سرقت به عنف گوشی تلفن همراه و سپه چک و ایراد ضرب عمدی آقای ع.س. از بابت شرکت در سرقت گوشی، هرکدام به تحمل شش ماه زندان و سی ضربه شلاق تعزیری محکوم‌شده‌اند و جداگانه آقای م.ن. محکوم‌شده به پرداخت سه‌هزارم دیه کامل بابت ارش کبودی خلف سر که بایستی ظرف یک سال از تاریخ وقوع درگیری یعنی 1388/03/08 که مهلت آن منقضی شده است در حق آقای ع.س. بپردازد و از جهت شرکت آقایان ح.خ. و م.م. برائت آنان را صادر نموده‌اند. دادنامه در 1392/05/14 به آقای ص.د. و در همین تاریخ به آقای ع.س. ابلاغ‌شده است که در مورخه 1392/06/02 وکیل محترم آقایان 1 - م.م. 2 - ح.خ. 3 - م.ن. از دادنامه صادره درخواست تجدیدنظر نموده‌اند که دراین‌ارتباط پرونده به دبیرخانه محترم دیوان عالی کشور ارسال و معاونت محترم اول قضایی دیوان عالی کشور پرونده را به این شعبه ارجاع فرموده‌اند. متن لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل محترم تجدیدنظرخواه در وقت شور قرائت خواهد شد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

تجدیدنظرخواهی ص.د. وکیل محترم دادگستری به وکالت از طرف آقایان 1 - م.م. 2 - ح.خ. 3 - م.ن. از آن بخش از دادنامه شماره --- - 1392/04/29 شعبه پنجم دادگاه محترم کیفری مرکز استان... که بر محکومیت هریک از آنان به تحمل شش ماه حبس تعزیری و سی ضربه شلاق از جهت شرکت در سرقت گوشی تلفن همراه شاکی و محکومیت دیگر آقای م.ن. به پرداخت سه‌هزارم دیه کامل بابت ارش کبودی خلف سر شاکی به‌نحوی‌که در پرونده مطرح‌شده وارد به نظر نمی‌رسد. زیرا از طرف وکیل محترم تجدیدنظر خواهان اعتراض موجهی و موثری که موجبات نقض دادنامه صادره را ایجاب نماید ابراز نشده، لهذا با رد تجدیدنظرخواهی وکیل محترم تجدیدنظر‌خواهان دادنامه تجدیدنظر خواسته در آن قسمت که مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته ابرام می‌شود. نسبت به آنچه در متن دادنامه مورد حکم قرارگرفته ولی تجدیدنظرخواهی نشده این شعبه مواجه با تکلیفی نیست دفتر پرونده اعاده شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

سید علی اصغر حسینی - ایزد پناه شهری

منبع
برچسب‌ها