تاثیر حضور مادر واقعی بر فرزند خواندگی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صدور قرار سرپرستی نسبت به کودکی که از جانب مادرش به متقاضی فرزندخواندگی سپرده شده؛ ممنوع می‌باشد؛ بنابراین حکم بر بطلان دعوی فرزندخواندگی صادر می‌شود.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/26

قرار دادگاه

در خصوص درخواست آقای ص. ش.ش. و خانم ر. ر.ش. مبنی بر صدور قرار سرپرستی نسبت به کودک شش ساله به نام متین که اورا از شخصی از بدو تولد دریافت نموده که پس از آن مادر فرزند مراجعتی ننموده است و هیچ خبری از او ندارد با عنایت به مراتب فوق و نظر به ملاحظه گزارش مددکاری که اعلام نموده کودک مزبور توسط مادرش(معصومه شهبازی)در اختیار خواهان ها قرار گرفته است و با توجه به اظهارات خواهان ها و اینکه کودک دارای مادر می‌باشد بنابراین با توجه به اینکه شرایط مندرج در ماده 6 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست رعایت نگردیده است بنابراین دادگاه دعوی را ثابت ندانسته و مستندا به ماده مذکور حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید رای صادر شده حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه اول دادگستری قرچکمحمدجعفرمرتضائیان

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/27

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ص. ش.ش. وخانم ر. رحیمی شاهبلاغ به طرفیت اداره سرپرستی بهزیستی قرچک ازدادنامه شماره --- مورخ 94/11/26 شعبه محترم --- دادگاه خانواده قرچک که به موجب آن در خصوص درخواست تجدیدنظرخواهان‌ها به خواسته صدور حکم فرزندخواندگی به شرح دادنامه فوق حکم به بطلان صادرگردیده با توجه به متن دادنامه و مفادوشرایط مندرج در ماده 8 قانون حمایت ازکودکان بی سرپرست اعتراض وارد نمیباشد زیرا رای براساس مقررات و موازین قانونی صادرشده وایرادی ازحیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست واستدلال محکمه محترم بدوی ونیزمستندات آن صحیح میباشدوتجدیدنظرخواه دلیل یادلائلی که موجبات نقض ویا بی اعتباری دادنامه رافراهم نماید ارائه ننموده لذا بنابه مراتب دادگاه مستنداٌ به قسمت اخیرماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب 79/1/21 ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه راعیناٌتایید مینماید رای دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکرقطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

‌سیدحسین علیمحمدی - سید احمد جاویدی اقدم

منبع
برچسب‌ها