ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع

حق الکشف مقرر در ماده 2 در صورتی پرداخت خواهد شد که صورتمجلس کشف به علت عدم اعتراض در مدت مقرر قانونی یا صدور رأی محکومیت متخلف از مراجع قضائی به مرحله قطعیت رسیده باشد.