ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری

هرگاه بازپرس راسا یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می کند. بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به طور دقیق تعیین کند.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (2 مورد)