رای شماره 402 مورخ 1382/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 402

تاریخ: 1382/10/07

کلاسه پرونده:82/757

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت6/81/1537 از شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مقدمه: رئیس شعبه ششم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، در رابطه با پرونده کلاسه 81/1537 که منتهی به صدور دادنامه شماره 520 مورخ 15/5/82 مبنی بر تایید دادنامه شماره 2163 مورخ 21/10/81 صادره از شعبه 16 بدوی دیوان و حکم به رد شکایت شاکی و مختومه گردیده است وکیل شاکی طی لایحه‌های مورخ 27/7/82 و 1/9/82 رسیدگی مجدد را به پرونده درخواست نموده است.

با ملاحظه پرونده‌های بدوی و تجدیدنظر مشخص گردید، به لحاظ اینکه خواسته اصلی شاکی در دادخواست بدوی ابطال پایانکار مورخ 81/8/8 صادره از ناحیه شهرداری منطقه 7 تهران به نفع مالک ملک استیجاری شاکی بوده است و بار منفی انجام خواسته مذکور عاید مالک مذکور می‌شده که در دیوان نمی‌توانسته طرف شکایت واقع و از منافع خود دفاع نماید و می‌بایستی در شعبه بدوی در مقام رسیدگی به جای صدور حکم به رد شکایت قرار رد شکایت صادر می‌گردید به جای قرار، حکم بر رد شکایت صادر و در این شعبه نیز اشتباهاً دادنامه بدوی به جای نقض آن و صدور قرار رد شکایت عیناً تایید گردیده است. بناء علیهذا دادنامه صادره از این شعبه در حد مذکور مبتنی بر اشتباه بوده است، به استناد تبصره یک ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی و صدور رای مقتضی را دارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظربه این که دادنامه شماره 2163-81/10/21 در خصوص شکایت شاکی در پرونده کلاسه 16/81/2115 به طرفیت شهرداری تهران و به خواسته ابطال پایان کار صحیحاً رسیدگی و صادر گردیده است لذا تایید رای مذکور به شرح دادنامه شماره 520 مورخ 82/5/15 شعبه ششم تجدیدنظر نیز خالی از اشکال و اشتباه بوده و بنابراین موجبی برای اعمال تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان به نظر نمی‌رسد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف‌آبادی

منبع