ماده 45 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

چنانچه مصرف کننده از غیراستاندارد بودن کالا یا خدمت متحمل خسارت و ضرری شده باشد، عرضه کننده یا تولیدکننده و یا ارائه دهنده خدمت براساس ماده (18) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388/7/15 علاوه بر جبران خسارت شاکی به مجازات مذکور در ماده یادشده محکوم می‌شود.