ملاک صدور رای غیابی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر وکیل خوانده بدون حضور موکل در جلسه حاضر شده، اما به دلیل عدم ابطال تمبر مالیاتی براساس میزان خواسته، وکالت وی پذیرفته نشده باشد، رای صادره غیابی است.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای و. ص.الف. با وکالت آقای ح. ب. به طرفیت آقای ع.ص.الف. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت و استرداد مبلغ دو میلیارد و یکصد و سی میلیون ریال بانضمام پرداخت کلیه خسارات اعم از دادرسی و تاخیر تادیه. خواهان اجمالااظهار داشت با توجه به توافق فی ما بین که قرار بوده به میزان سی و هشت تن پلی اتیلن 5620 تا پایان سال 1392 در قبال اخذ مبلغ مندرج در ستون خواسته تحویل نماید که تا کنون نه تنها از تحویل آن ها سر باز زده است بلکه متواری گردیده و پاسخگوی متعهد خود نمی‌باشد و رسیدهای پیوست موید ادعای بنده مبنی بر واریز دو میلیارد و یکصد و سی میلیون ریال به حساب ایشان می‌باشد. با توجه به اظهارات وکیل خواهان در جلسه دادگاه مبنی بر اینکه خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و نظر به اینکه خوانده در جلسه دادگاه حاضر نشده است و لایحه ای ارسال ننموده است و وکیل تعرفه شده نیز تمبر مالیاتی وکالتنامه را براساس میزان خواسته ابطال ننموده است بنابراین حق دفاع در ماهیت و موضوع دعوی را نخواهد داشت و نظر به اینکه خوانده ایراد و دفاع موثری در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده است و خوانده دلیلی بر برائت ذمه خود تقدیم دادگاه ننموده است فلذا دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستند به مواد 198 و 519 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به استرداد مبلغ دو میلیارد و یکصد و سی میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1393/02/27 لغایت اجرای حکم و پرداخت سایر خسارات دادرسی و حق الوکاله در حق خوهان صادر وا علام می‌گردد.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی(حقوقی)تهران

کیالاشکی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ص. با وکالت آقای ح. ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/03/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظر خواه به استرداد مبلغ دو میلیارد و یکصدو سی میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله محکوم شده است ملاحظه می‌شود جلسه رسیدگی به تجدیدنظر خواه ابلاغ واقعی نشده است که برگ 19 پرونده به این امر دلالت دارد که در ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی قید شده است ((حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد)) که در مورد مشارالیه صادق است و اینکه دادگاه محترم اظهارات وکیل تجدیدنظرخواه را به لحاظ نقایص در وکالت نامه نپذیرفته است که در رای صادره به آن اشاره شده است و با این توضیح چگونه رای صادره را حضوری اعلام نموده است بدون هیچ استدلال علیهذا تجدیدنظر خواهی واخواهی تلقی مستندا به ماده 305 قانون مارالذکر جهت اتخاذ تصمیم به شعبه بدوی اعاده می‌شود.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانرئیس و مستشار

حمزه شریعتی - محمد علی افشار

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها