جبران خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/07/27
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر دیر

موضوع

جبران خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع

پرسش

الف زمینی به ب میفروشد و بعداً مشخص می‌گردد که زمین مستحق‌للغیر است. ب از الف شکایت می‌کند و رای قطعی به محکومیت الف به حبس، جزای نقدی و رد مال صادر می‌گردد. محکوم‌علیه در اجرای احکام رد مال را انجام می‌دهد، در اینجا ب مدعی است که بر اساس رای وحدت رویه811 مورخه 1400/04/01 باید جهت استرداد وجه توسط اجرای احکام موضوع به کارشناس ارجاع و ثمن و غرامات یکجا به عنوان رد مال پرداخت گردد. آیا این درخواست ب از اجرای احکام صحیح می‌باشد یا اینکه ب باید دادخواست حقوقی تقدیم کند؟

نظر هیات عالی

آنچه مسلم است، در حکم قطعی باید محکوم‌به مشخص و معین باشد و قانونگذار در خسارت تاخیر تادیه امکان محاسبه و اقدامات مبتنی بر وصول و ایصال خسارت تاخیر تادیه موضوع حکم را تا زمان اجرای آن به واحد اجرای احکام مدنی داده است و در سایر موارد از جمله ثمن به نرخ روز و غرامات چنین نصی وجود ندارد و مستلزم طرح دعوی علیحده و صدور حکم می‌باشد و اجرای احکام مدنی نه اختیار چنین محاسبه ای را دارند و نه تکلیفی در این خصوص دارند.

نظر اکثریت

نظر اکثریت این است که این درخواست ب در اجرای احکام صحیح نمی‌باشد و نامبرده باید دادخواست حقوقی تقدیم نماید؛ زیرا در رای وحدت رویه 811 مورخه 1400/04/01 عبارت دادگاه قید شده که میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده 3 قانون مسئولیت مدنی عندالزوم با ارجاع به کارشناسی و بر اساس میزان افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند تعیین می کند؛ زیرا اجرای احکام فقط در محدوده رای صادره اختیار عمل دارد و درخواست ب در اجرای احکام اقدامی ندارد لذا ثبت و ضم سابقه می‌گردد.

نظر اقلیت

نظر بعضی از همکاران این است در راستای رای وحدت رویه 811 مورخه 140004/01 به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال می‌گردد؛ ولی خود اجرای احکام نمی‌تواند در خصوص غرامات موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد در این خصوص هرچه دادگاه محترم در خصوص درخواست ب تصمیم گرفت اجرای احکام هم طبق دستور دادگاه اقدام می‌کند.

منبع
برچسب‌ها