اثر حکم تمکین در مطالبه نفقه

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت محکومیت زوجه به تمکین، از زمان ابلاغ اجراییه حکم تمکین به زوجه و عدم تمکین، وی مستحق نفقه نیست؛ ولی نفقه قبل از تاریخ مذکور قابل مطالبه است. زیرا حکم تمکین از احکام تاسیسی بوده و اثر آن نسبت به آینده است و نسبت به گذشته اثری ندارد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ع.ف. با وکالت خانم ب.و. به طرفیت آقای ع.ن. به خواسته مطالبه نفقه معوقه خواهان از تاریخ 1392/06/01 لغایت صدور حکم با احتساب خسارات دادرسی، دادگاه با توجه به محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق نکاح‌نامه رسمی شماره 4415 وجود علقه زوجیت بین طرفین متداعیین به سب عقد نکاح دائم محرز است و در مورد خواسته خواهان با توجه به دادخواست و مستندات تقدیمی و اینکه خوانده در قبال دعوی خواهان و مستندات آن دفاع موثر و درخور پذیرشی به عمل نیاورده و دلیلی که موید برائت ذمه وی و بی‌اعتباری دعوی خواهان باشد ارائه ننموده است و تمسک به دادنامه --- - 1393/02/21 مبنی بر الزام زوجه به تمکین که خلاصه‌ای از آن در پرونده امر منعکس است مثبت عدم استحقاق زوجه در دریافت نفقه نیست زیرا حکم تمکین از احکام تاسیسی است و اثر آن نسبت به آینده و پس از ابلاغ اجراییه و امتناع زوجه در بازگشت به منزل و تمکین می‌باشد و نسبت به گذشته اثری ندارد و با ارجاع امر به کارشناس و تعیین نفقه خواهان ماهانه به مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار ریال که متعارف بوده و مباینتی با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه ندارد و با عنایت به سایر قرائن و شواهد موجود در پرونده دادگاه دعوی خواهان را (با کسر مبلغ پانصد هزار ریال وجه پرداخت شده توسط زوج و مورد پذیرش وکیل خواهان) ثابت تشخیص داده فلذا مستندا به مواد 1102 - 1106 - 1107 قانون مدنی و مواد 515 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت نفقه معوقه خواهان از تاریخ 1392/06/01 لغایت 1393/06/11 (تاریخ ابلاغ اجراییه حکم تمکین به زوجه) جمعا مبلغ پنجاه و پنج میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و صد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت حق‌الزحمه کارشناس و مبلغ دو میلیون ریال بابت حق‌ الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می‌نماید و مازاد بر لحوق حکم غیر وارد تشخیص و محکوم به بی‌ حقی است و اما در خصوص آن قسمت از خواسته خواهان مبنی به تهیه مسکن مستقل نظر به اینکه متعاقبا وکیل خواهان طی لایحه شماره 1215 مورخه 1392/12/26 دعوی خود را مسترد نموده است فلذا مستندا به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست در این مورد صادر و اعلام می‌گردد ضمنا صدور اجراییه پس از قطعیت دادنامه منوط به پرداخت مبلغ نهصد و شصت هزار ریال بابت الباقی هزینه دادرسی در حق صندوق دولت از سوی خواهان می‌باشد رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

ریس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- نور بخش

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ن. به طرفیت همسرش خانم ع.ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/07 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی (خانواده) تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به شرح مذکور در دادنامه مزبور به پرداخت نفقه معوقه و هزینه دادرسی و کارشناسی و حق‌ الوکاله در حق تجدیدنظرخوانده محکوم شده است با توجه به مندرجات پرونده و مستندات رای و استدلال دادگاه و لوایح اعتراضی و دفاعی تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی انطباق ندارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفت آن با موازین شرعی محرز نیست لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می‌شود. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بیگدلی- علیخانی

منبع
برچسب‌ها