ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات مشمول قانون را از طریق سامانه ارایه کند. کلیه موسسات عمومی و موسسات خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی موظفند امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات را از مجرای این سامانه فراهم کنند.
تبصره - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است زیرساخت های لازم را برای ایجاد دسترسی فراهم نماید.