ای شماره 241 و 242 مورخ 1400/05/04 هیات تخصصی استخدامی (عدم ابطال نامه شماره 30991 / 22؍99 مورخ 03؍10؍1399 مدیر کل امور اداری، رفاه و پشتیبانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری)

متن مصوبه مورد شکایت:

مدیر کل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران (ساری)

موضوع: ذخیره مرخصی جانبازان معزز

سلام علیکم ؛ با احترام بازگشت به نامه های شماره 99؍21؍3635 مورخ 29؍2؍1399 و 98؍21؍16830مورخ 28؍6؍1398 درخصوص ذخیره مرخصی جانبازان معزز و مقررات جاری در موضوع فوق، ضمن ارسال بخشنامه شماره 53011؍3؍15756 مورخ 96؍06؍15 مدیر کل محترم امور اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران بانضمام تصاویر استعلام این اداره کل از دفتر امور حقوقی به شماره 99؍22؍11504 مورخ 28؍4؍1399 و پاسخ ماخوذه به شماره 99؍18؍17052 مورخ 11؍6؍1399 به استحضار می رساند:

- طبق ماده 4 آیین‌نامه اجرایی مواد 9 و 11 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1377؍05؍06 هیات وزیران مقرر گردیده در صورتی که جانبازی نتواند از کسر ساعت کار استفاده کند، با موافقت دستگاه متبوع به میزان کسر کار، اضافه کار ساعتی احتساب خواهد شد یا به مرخصی استحقاقی افزوده می‌شود و یا مدت کسر ساعت کار به عنوان سنوات خدمت مستخدم جانباز از لحاظ بازنشستگی محاسبه می‌گردد.

- براساس دادنامه شماره 771-770 مورخ 16؍8؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقنن ناظر بر برخورداری از کسر ساعت کار به منظور شرایط خاص جانبازان است و کسر ساعت کار تاثیر مطلوب در نحوه خدمت جانبازان دارد و در صورتی که به هر دلیلی نتوانند از کسر ساعت کار استفاده کنند به یکی از 3 طریق ماده 4 آیین‌نامه با آنان رفتار خواهد شد و افزودن کسر ساعت کار به مرخصی استحقاقی صرفا مبین افزایش مرخصی استحقاقی آنان می‌باشد و به منزله افزودن به ذخیره مرخصی نیست و نحوه ذخیره مرخصی تابع عمومات مقررات استخدامی است و در ماده (84) قانون مدیریت خدمات کشوری نحوه ذخیره سازی مرخصی کاری حداکثر به میزان نیمی از مرخصی کارمندان در هر سال تعیین شده است، بنابراین در مورد جانبازان به هر میزان که مرخصی داشته باشند و استفاده نکرده باشند در نهایت حداکثر نیمی از مرخصی استحقانی موضوع ماده (84) قانون مدیریت خدمات کشوری قابل ذخیره است.

-مستفاد از رای شماره 114 مورخ 16؍4؍1398 هیات تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری، برابر ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان دستگاه های اجرایی سالی سی روز حق مرخصی کاری با استفاده از حقوق و مزایای مربوط را دارنده حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان در هر سال قابل ذخیره شدن است و حسب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری شمول قانون مذکور نسبت به نیروهای مسلح موکول به نظر مقام معظم رهبری شده است که در این خصوص حسب پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح و موافقت مقام معظم رهبری برخی بخش های مختلف قانون مدیریت خدمات کشوری با تغییرات متناسب با وضعیت نیروهای مسلح طی دستورالعمل های مختلف گردشکار و با تایید معظم له در نیروهای مسلح مجرا است و برابر دستورالعمل اجرایی نحوه تعیین وجوه مرخصی استحقانی ذخیره شده در پایان خدمت» که طی گردش کار شماره 74896 مورخ 11؍10؍1389 به تایید مقام معظم فرماندهی کل قوا رسیده است فقط 15 روز مرخصی استحقاقی کارکنان قابل ذخیره جهت بازخرید می‌باشد، بنابراین مقرره مورد شکایت که ذخیره مرخصی استحقانی ناشی از کسر کار جانبازان را بیش از 15 روز قبل خیره ندانسته است مغایرتی با موازین قانونی ندارد.

- حسب استعلام این اداره کل و پاسخ کارشناسی دفتر امور حقوقی درخصوص تاریخ اجراء دادنامه 770-771 مورخ 16؍8؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با عنایت به این که دادنامه مذکور دعوی خواهان را رد نموده و اساسا رای اصداری نیز قانون، آیین‌نامه و یا بخشنامه ای را باطل ننموده است، بنابراین ملاک محاسبه ذخیره مرخصی استحقاقی مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.

ج) خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مصوبه: در ماده 4 آیین‌نامه اجرایی مواد 9 و 11 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، مقرر گردیده در صورتی که جانبازی نتواند از کسر ساعت کار استفاده کند، با موافقت دستگاه متبوع به میزان کسر کار، اضافه کار ساعتی احتساب خواهد شد یا به مرخصی استحقاقی افزوده می‌شود و یا مدت کسر ساعت کار به عنوان سنوات خدمت مستخدم جانباز از لحاظ بازنشستگی محاسبه می‌گردد اما اداره متبوع به استناد نامه مورد شکایت اعلام داشته افزودن کسر ساعت کار به مرخصی استحقاقی صرفاً مبین افزایش مرخصی استحقاقی بوده و به منزله افزودن به ذخیره مرخصی آنان تلقی نگردیده بلکه نحوه ذخیره مرخصی تابع عمومات مقررات قانون استخدامی بوده و جانبازان نیز به هر میزان که مرخصی استفاده نکرده داشته باشند در نهایت حداکثر نیمی از آن قابل ذخیره بوده و ذخیره مرخصی استحقاقی ناشی از کسر کار جانبازان بیش از 15 روز را ممنوع اعلام کرده است.

خلاصه پاسخ طرف شکایت: مدیر کل حقوقی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در پاسخ اعلام کرده است: بر اساس ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری، ذخیره مرخصی استحقاقی کارمندان حداکثر به میزان 15 روز در هر سال تجویز گردیده است و جانبازان نیز در نحوه ذخیره مرخصی تابع عمومات می‌باشند و در این زمینه مقرره خاصی برای آنان وضع نشده است و رای شماره 770 و 771 مورخ 16؍08؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این موضوع است.

پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.

« رای هیات تخصصی استخدامی »

با توجه به اینکه مفاد مصوبه مورد شکایت مبتنی بر رای شماره 77‌0 و771 مورخ 16؍08؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رای شماره 114 مورخ 16؍04؍1398 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری تنظیم یافته است و مغایرتی با موازین قانونی ندارد، فلذا قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها