متن آغازین آیین نامه حمایت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور

وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 59369 / 123313 ه مورخ 1400/10/11 و اصلاح بعدی آن، آیین نامه حمایت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور را به شرح زیر تصویب کردند: