متن آغازین آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

هیئت وزیران در جلسه 1393/4/25 به پیشنهاد شورای سنجش و پذیرش دانشجو موضوع نامه شماره 540860 /و مورخ 1392/10/14 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (9) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور- مصوب 1392-، آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: