تصرف عدوانی در اموال مشاع

تاریخ دادنامه قطعی: 1396/07/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بزه تصرف عدوانی در اموال مشاع قابل تحقق است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای الف. ن. دائر به تصرف عدوانی مشاعات موضوع شکایت خانم ن. ق با وکالت آقای ع. ن. دادگاه با عنایت به شکایت شاکی واظهارات گواه ونظریه کارشناس ومدافعات مقرون به اقرار متهم وملاحظه متن کیفرخواست تنظیمی بزه انتسابی را محرز دانسته مستند به ماده 690 از قانون مجازات اسلامی و بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت متهم را به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بنفع صندوق دولت ورفع تصرف واعاده رفع به حال سابق محکوم می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان میباشد.

رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران -محمد احمدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای الف. ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/11/26 صادر شده از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن به اتهام تصرف عدوانی مشاعات موضوع شکایت خانم ن. ق، به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق گردیده است، با توجه به محتویات پرونده، نظریه کارشناس منتخب دادسرای مربوط، تصمیم مورخ 95/6/29 این دادگاه و اقدامات قضایی دادگاه بدوی و دادسرا ،دادنامه معترضٌ عنه موافق موازین اصدار یافته ایراد و اشکالی بر آن مترتب نیست و اینکه اعتراض قابل توجهی که موجبات بی اعتباری و نقض دادنامه را فراهم آورد به عمل نیامده است دادگاه با رد تجدیدنظر خواهی، با استناد به مفهوم بند ث ماده 450 و وحدت ملاک از بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری،دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

نعمت اله نیک نژاد- ناصر دهقان

منبع
برچسب‌ها