بدون عنوان

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/26

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای و. ف. 20 ساله دایر بر جعل در شناسنامه و کارت ملی فردی به نام س. ک. و مدارک دیگر و استفاده از آنها و کلاهبرداری به مبلغ جمعا 565314826 ریال از شاکیان ع. ن.، م. س.، ح.ج، س. ص. و س. ص. موضوع کیفرخواست دادسرای ناحیه 10 تهران نظر به اوراق پرونده شکایت شاکیان، گزارش مرجع انتظامی، تحقیقات به عمل آمده و اقرار متهم به جعل و استفاده از سند مجعول و دفاعیات غیر موجه در رابطه با کلاهبرداری و سایر قراین و امارات موجود اتهام انتسابی محرز و مسلم است لذا به استناد مواد 523 ، 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 از بابت جعل به تحمل دو سال و یک روز حبس و از بابت استفاده از سند مجعول با توجه به مفاد ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به تحمل دو سال و یک روز حبس و از بابت کلاهبرداری از هر یک از شاکیان به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل پنج فقره حبس هر یک به مدت هفت سال و یک روز با احتساب ایام بازداشت قبلی به لحاظ پنج فقره کلاهبرداری به علاوه رد مال در حق شاکیان و پرداخت جزای نقدی به نفع صندوق دولت به میزان وجه کلاهبرداری محکوم می‌نماید و با عنایت به ذیل ماده 134 قانون فوق الاشاره فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا غیر قابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - علی بابایی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/25

رای دادگاه

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای و. ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/03/26 صادره از سوی شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب مفاد آن در مورد شکایت تجدیدنظرخواندگان بر علیه تجدیدنظرخواه دائر به جعل در شناسنامه و کارت ملی و مدارک دیگر و استفاده از آنها جهت افتتاح حساب و دریافت دسته چک به نام شخص دیگر(به نام س.ک)و کلاهبرداری و پس از رسیدگی و با احراز بزهکاری وی را به دو فقره دوسال و یک روز حبس تعزیری بابت جعل و استفاده از سند مجعول و پنج فقره حبس تعزیری هریک به مدت هفت سال و یک روز و رد مال در حق مالباختگان و جزای نقدی به میزان 565314826 ریال جزای نقدی محکوم که پس از قطعیت و در مرحله اجرا فقط یک مجازات که اشد است قابل اجرا خواهد بود محکوم نموده است و پس از ابلاغ و در فرجه قانونی از سوی متهم مورد تجدیدنظرخواهی واقع و پس از ارجاع و بررسی و در اجرای بند ث ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری و با تعیین وقت دادرسی و دعوت طرفین و ضمن تذکر به دادرس محترم دادگاه بدوی و از آنجا که دادگاه بدوی مکلف بوده در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی علاوه بر حبس نیز نسبت به تشدید جزای نقدی نیز اقدام نماید که فقط یک فقره جزای نقدی آن هم به میزان مال مورد کلاهبرداری اکتفا شده است و این دادگاه به استناد ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری مجاز به تشدید نبوده فلذا به دادرس تذکر اکتفا می‌نماید و پس از رسیدگی به تجدیدنظرخواهی و از آنجا که ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجب نقض باشد به عمل نیامده و ایراد اعلامی از سوی این دادگاه به نحوی نیست که موجب نقض رای گردد فلذا با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و به استناد بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

هدایت اله جوادی - بهزادسعادت زاده

منبع
برچسب‌ها