رای شماره 231 مورخ 1382/06/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دادنامه: 231

تاریخ: 1382/06/23

کلاسه پرونده: 8200308

شاکی: رئیس و مستشار شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع خواسته: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت6؍79؍25 شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مقدمه: رئیس و مستشار شعبه 6 تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت6؍81؍1443 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای رضا خشنودخو به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 950 مورخ 26؍8؍1381 در پرونده کلاسه 81؍629 شعبه 20 بدوی به شرح دادنامه شماره 370 مورخ 3؍4؍1382 اعلام داشته‌اند، اعتراض آقای خشنودخو نسبت به دادنامه شماره 950 مورخ 26؍8؍1381 صادره از شعبه 20 بدوی وارد است زیرا حسب قرائن موجود و نحوه تحریر جملات منعکس در دادخواستی که با کلاسه 81؍629 در شعبه 20 بدوی مطرح گردیده و سپس توضیحاتی که نامبرده در مقام تجدیدنظرخواهی از رای شعبه 20 بدوی و در متن دادخواست تجدیدنظرخواهی که با کلاسه ت6؍81؍1443 در این شعبه ثبت گردیده است، ارائه نموده‌اند بدون تردید احراز می‌گردد قصد و ثبت ایشان از تسلیم نوشته‌ای که بر روی فرم‌های مخصوص دادخواست تنظیم گردیده و تسلیم دبیرخانه دیوان گردیده و با شماره 20373 مورخ 30؍4؍1381 در دبیرخانه ثبت شده فی‌الواقع اعلام وقوع اشتباه در آراء صادره از شعبه 20 بدوی و 6 تجدیدنظر یعنی دادنامه 515-514 مورخ 31؍4؍1377 و 52 مورخ 25؍1؍1382 بوده که در شعبه بدوی شکایت و خواسته او مردود شناخته شده بود و در درخواست رسیدگی مجدد بر اساس ضوابط حاکم در آن زمان موضوع تبصره 2 الحاقی به ماده 18 بعد از تشکیل شعب تجدیدنظر با کلاسه ت5؍78؍1673 در شعبه پنجم تجدیدنظر مطرح و نهایتاً برای ادامه رسیدگی به شعبه 6 تجدیدنظر ارجاع و با کلاسه ت6؍79؍25 ثبت و بالاخره منتهی به صدور دادنامه شماره 52 مورخ 25؍1؍1381 از شعبه 6 تجدیدنظر گردیده است. به اعتقاد این شعبه اولاً اعلام وقوع اشتباه در مهلت قانونی بوده. ثانیاً چون اعلام اشتباه نسبت به دادنامه صادره از این شعبه و شماره 52 هم گردیده بود علی‌القاعده می‌بایست پرونده برای اظهار نظر اعم از حالت مثبت و یا منفی به شعبه 6 تجدیدنظر ارسال می‌گردید در حالی که شعبه 20 بدوی دیوان با استنباط مغایری که از درخواست شاکی نموده و با تذکر اینکه تبصره 2 ماده 18 قانون دیوان به موجب قانون اصلاحی فسخ و بلااثر گردیده شکایت شاکی را قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع آن را صادر نموده‌اند به نظر این شعبه اگر شاکی دارای حقی بوده استناد اشتباهی به یک تبصره دیگری نباید موجب تضییع حق وی گردد و آن را مستمسک اعلام رد شکایت قرار دهد. بنابه مراتب مذکور در فوق اعتراض و تجدیدنظر خواهی شاکی نسبت به دادنامه شماره 950 مورخ 26؍8؍1381 صادره از شعبه 20 بدوی وارد و ضمن نقض دادنامه مذکور با بررسی مجدد و امعان نظر دقیق چنین نتیجه‌گیری می‌گردد که محل وقوع قسمتی از زمین ملکی شاکی … با این وصف صدور دادنامه شماره 52 مورخ 25؍1؍1381 از این شعبه نتیجتاً تایید دادنامه‌های صادره از شعبه 20 بدوی به جهت اشتباه در استنباط از ضوابط قانونی مبنی بر اشتباه بوده است با پذیرش وقوع اشتباه در صدور دادنامه شماره 52 مورخ 17؍11؍1381 درخواست طرح پرونده در هیات عمومی دیوان را دارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

دادنامه‌های شماره 514-515 در پرونده کلاسه 76؍4447 و 76؍1429 شعبه 20 بدوی دیوان بنابه تقاضای شاکی در اجرای تبصره‌های الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری یک بار مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 52 مورخ 25؍1؍1382 در پرونده کلاسه ت6؍79؍25 شعبه 6 تجدیدنظر دیوان به لحاظ عدم احراز وقوع اشتباه و ایراد و اشکال قانونی در رسیدگی و صدور آراء مذکور مردود اعلام شده و دادنامه‌های بدوی قطعیت یافته است. بنابه مراتب فوق الذکر و عنایت به صراحت تبصره 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی و اظهارنظر مجدد نسبت به ادعای شاکی در زمینه وقوع اشتباه در مدلول دادنامه‌های مورد ادعا براساس تبصره منسوخه 2 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری موردی ندارد.

منبع