انتقال سفته صادر شده بابت ضمانت

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/02
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر صدور سفته جهت ضمانت بوده و این امر در متن آن قید شده باشد، در صورت انتقال سفته به شخص ثالث، امکان مطالبه وجه آن توسط شخص اخیرالذکر پذیرفته نیست.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خانم ز. ش.پ. به طرفیت خانم ش. ی. به خواسته الزام وی به پرداخت وجه دو فقره سفته به شماره های.... و.... هر یک به مبلغ 30/000/000 ریال جمعا به میزان 60/000/000 ریال بدین توضیح که خواهان حسب اظهارات خود در شرح دادخواست تقدیمی بیان داشته که نامبرده این مبلغ را به بنده بدهکار است و تقاضای خود را به شرح خواسته فوق مطرح ساخته و در روز جلسه رسیدگی بیان میدارد که من از برادرم ا. ش.پ. طلبکار بودم وی گفت بابت طلبت این دو فقره سفته را بردار و اقدام کن اطلاعی از اینکه خوانده به برادرم طلبکار باشد یا خیر ندارم در پاسخ خوانده اظهار داشت که این دو فقره سفته را به عنوان ضمانت به آقای ا. ش.پ. سپردم و حتی در روی سفته، نیز بابت ضمانت قید گردیده است و چون که من کارگر ایشان بودم در روز تسویه با توجه به مدارک ارائه شده به لحاظ اینکه یک فقره سفته را به جهت تضمین بازپرداخت تسهیلاتی که من از وی گرفته بودم داده بودم وی در رسید ارائه شده اقرار نموده که مبلغ وام برگشت خورد و سفته مفقود شده علیهذا دادگاه با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری و همچنین اصل عدم استماع ایرادات به اسناد تجاری گرچه دفاعیات خوانده ممکن است در مقابل دارنده اولیه آن (آقای ا. ش.پ.) قابلیت طرح و استماع داشته باشد ولی در مقابل خواهان با توجه مجموعه مقررات اسناد تجاری و اصول یاد شده به نظر می‌رسد قابلیت استناد نداشته باشد لذا به لحاظ وجود اصول سفته های یاد شده در ید خواهان استحقاق مشارالیه در مطالبه وجوه سفته ها و اشتغال ذمه خوانده ثابت و مدلل است بنابراین دعوای خواهان را وارد دانسته و مستند مواد 241 - 249 - 280 - 286 - 302 قانون تجارت و مواد 198 - 502 - 503 - 515 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/305/000 هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا زمان اجرای حکم بر اساس نرخ تورمی بانک مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه می‌گردد در حق خواهان صادر و اعلام می‌شود این رای حضوری و ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان پردیس

سید رامین خلف وند

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ش. ی. به طرفیت خانم ز. ش.پ. ازدادنامه شماره --- مورخ 1393/06/09 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پردیس مبنی برمحکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت وجه دوفقره سفته شماره های خزانه داری کل....و.....به علاوه پرداخت هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی ازتاریخ سررسیدسفته هاتااجرای حکم به تجدیدنظرخوانده واردمی باشد زیرادرمتن سفته هامنشاء صدورآنها ضمانت ذکرشده وباتوجه به اینکه مفادسفته های مدرکیه خواهان دلالت براشتغال ذمه خوانده واستحقاق وی به مطالبه وجه انهانداشته دلیل مثبته دیگری که مدیونیت خوانده رامدلل وثابت نماید ارائه نشده است بنابراین ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به استنادبند ه- ماده 348 وصدرماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته رانقض نموده وباتوجه به جهات مذکوردرفوق وعدم احرازاشتغال ذمه خوانده بالحاظ اصل برائت ذمه به استنادماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربطلان دعوی نخستین ز. ش.پ. به طرفیت ش. ی. صادر و اعلام می‌نماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

جلال فارسیجانی - سعید رضایی

منبع

محتوای مرتبط (16 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها