مقدمات درخواست فروش ملک مشاع

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در درخواست فروش ملک مشاع، خواهان موظف است ابتدا گواهی عدم افراز را از اداره ثبت مربوطه اخذ و پس از قطعیت آن، درخواست فروش ملک مشاع را از دادگاه مطالبه کند؛ در غیر این صورت قرار رد دعوی صادر خواهد شد.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/07

رای دادگاه

در خصوص دعوی خانم ک. ن. به طرفیت آقایان وخانمها 1 - م.ح. 2 - ز. 3 - ع. 4 - ج. 5 - ف. 6 - الف. 7 - الف. شهرت همگی ن. به خواسته صدور حکم به تقسیم ترکه ودر صورت عدم قابلیت تقسیم فروش ملک مشاع موروثی پلاک ثبتی --- بخش --- تهران و تقسیم ثمن حاصل از فروش بین وراث و مطالبه اجرت المثل ازتاریخ 1392/09/05 لغایت اجرای حکم باجلب نظر کارشناس وبا احتساب خسارات دادرسی اولا نظر به اینکه خواهان به شرح صورتجلسه مورخه 94/9/4 دعوی مطالبه اجرت المثل را استرداد نموده است فلذا دادگاه به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید ثانیا در موردتقسیم ترکه و فروش عنایتا به محتویات پرونده مستندات ابرازی اظهارات طرفین درجلسه دادگاه احراز مالکیت مشاعی طرفین نسبت به ملک پلاک ثبتی مرقوم بنابر کپی پاسخ استعلام ثبتی ووراثت طرفین نسبت به مرحوم م. ن. بنابر کپی گواهی انحصار وراثت ونظر به اینکه ملک پلاک ثبتی مرقوم بنابر اظهارات طرفین قابلیت تقسیم بین وراث را ندارد ومیزان مساحت ان به اندازه ای نیست که بتوان آن را بین شرکا تقسیم کرد ملک میبایست فروخته شده و بهای آن بین وراث تقسیم شود وبا توجه به اینکه خواندگان ردیفهای اول الی پنجم و هفتم درجلسه دادگاه رضایت و موافقت خود را جهت فروش اعلام کرده اند اما خوانده ردیف ششم علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه درجلسه دادگه حاضرنشده دفاع ایرادو تکذیبی نسبت به دعوی خواهان و مستندات ابرازی وی به عمل نیاورده است فلذا دادگاه دعوی مطروحه در موارد تقسیم غیروارد حکم به رد دعوی خواهان و اما در مورد فروش دعوی را وارد تشخیص به استناد ماده قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 9 آیین اجرای قانون مذکور حکم به فروش ششدانگ ملک پلاک ثبتی فوق الذکر از طریق مزایده ووفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی و تقسیم بهای حاصل از ان بین وراث به نسبت سهام شان و محکومیت خواندگان بپرداخت مبلغ -/ 2/168/000 ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان صادر و اعلام مینماید رای صادره در قسمت اول و نسبت به خواندگان ردیفهای اول الی پنجم و هفتم حضوری و ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران ونسبت به خوانده ردیف ششم غیابی و ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل واخواهی درهمین شعبه دادگاه میباشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضا موسی وند

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/29

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ع. ن. به طرفیت خانم ک. ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/9/7 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد که به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظر خوانده مبنی برفروش شش دانگ ملک مشاع موروثی به شرح دادنامه بدوی موجه تشخیص وحکم به فروش ملک مورد نزاع صادر شده است به نظر این محکمه بعد از مطالعه پرونده ودقت در استدلال محکمه نخستین دادنامه اصداری را شایسته تایید نمی داند زیرا از وظایف خواهان اینست که ابتدا گواهی عدم افراز را از اداره ثبت مربوطه اخذ وپس از قطعیت آن درخواست فروش ملک مشاع را از دادگاه مطالبه می نمود که به این مهم عمل ننموده است لذا به استناد مواد 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای نخستین قراررد دعوی خواهان صادر واعلام میگردد.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی

منبع
برچسب‌ها