ماده 809 قانون مدنی

هر گاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.