رای شماره 29 و 30 مورخ 1399/02/22 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

شماره پرونده: ه- ع /9800290 و 9800291 شماره دادنامه:30-9909970906010029 تاریخ: 22/2/99

شاکی: آقای سید فرشید موسوی فرد

طرف شکایت: دانشگاه پیام نور

موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال نامه شماره 27433/3401/د مورخ 30/5/1395 سرپرست دفتر برنامه ریزی آموزشی

شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه پیام نور به خواسته ابطال نامه شماره 27433/3401/د مورخ 30/5/1395 سرپرست دفتر برنامه ریزی آموزشی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: پیرو نامه شماره 16658/3401/د مورخ 22/3/95 به اطلاع می رساند به استناد آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی (تبصره 3 ماده 21) و آیین‌نامه فعالیت های علمی (تبصره 2 ماده 1) 40 ساعت حضور فیزیکی اعضای هیات علمی در محل خدمت الزامیست. مقتضی است با حفظ شئونات اعضای محترم هیات علمی موارد زیر را مدنظر قرار داده و بر اساس مقررات اقدام لازم به عمل آید.

1- حضور فیزیکی اعضای هیات علمی در رشد و اعتلای فرهنگ سازمانی دانشگاه اثر جدی دارد، لذا تاکید می‌شود مقدمات و تدابیر لازم جهت حضور اثربخش آنها فراهم شود. بدیهی است از روش هایی همچون کارت حضور و غیاب و یا شیوه هایی مثل آن به هیچ وجه استفاده نشود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- عدم الزام اعضای هیات علمی به ثبت تردد از طریق اثرانگشت یا کارت حضور و غیاب، در حالی که کارمندان مکلف به این امر هستند، مستند به بند 9 اصل 3 قانون اساسی تبعیض ناروا است.

2- مقرره مورد اعتراض مغایر ماده 28 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است که مقرر می‌دارد ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت های شدید و خیلی شدید بایستی ده ساعت کاهش یابد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

علیرغم ابلاغ به طرف شکایت، لایحه جوابیه ای واصل نشده است.

نظریه تهیه کننده گزارش:

در خصوص مغایرت مقرره معترض عنه با بند 9 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر منع تبعیض ناروا، نظر به اینکه تبعیض زمانی ناروا است که با اشخاص در موقعیت مشابه، رفتار و برخورد متفاوتی بدون اینکه مستند به اسباب موجهه ای باشد، صورت گیرد. در مانحن فیه، مولفه نخست منتفی است و مخاطبین مقرره واحد نبوده و متفاوت هستند (اعضای هیات علمی و اعضای غیرهیات علمی) و مقررات حاکم بر هریک از این گروه متفاوت از یکدیگر می‌باشد و اداره می‌تواند در خصوص هرکدام اقدامات و تصمیمات متفاوت به اقتضای مورد اتخاذ نماید، نتیجتا، مقرره مورد اعتراض در خصوص عدم کنترل تردد اعضای هیات علمی از طریق ثبت اثرانگشت یا کارت ورود و خروج که بر اساس اختیارات سازمان و حیطه مسئولیت مربوط صورت گرفته است، تبعیض ناروا شناخته نمی شود. همچنین مولفه ثانی نیز به دلیل اینکه سبب برخورد متفاوت با افرادی از قبیل اعضای هیات علمی، جایگاه علمی اعضای هیات علمی بوده و آنها را نمی توان از صنف کارمندان اداری دانست. بنابراین صدور رای به رد شکایت مورد پیشنهاد است. در خصوص درخواست اعمال ماده 28 قانون جامع حمایت از معلولان با توجه به موردی بودن پرونده قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نمی گردد. تهیه کننده گزارش: احمد قهرمانی

رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

در خصوص مغایرت مقرره معترض عنه با بند 9 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر منع تبعیض ناروا، نظر به اینکه تبعیض زمانی ناروا است که با اشخاص در موقعیت مشابه، رفتار و برخورد متفاوتی بدون اینکه مستند به اسباب موجهه ای باشد، صورت گیرد. در مانحن فیه، مولفه نخست منتفی است و مخاطبین مقرره واحد نبوده و متفاوت هستند (اعضای هیات علمی و اعضای غیرهیات علمی) و مقررات حاکم بر هریک از این گروه متفاوت از یکدیگر می‌باشد و اداره می‌تواند در خصوص هرکدام اقدامات و تصمیمات متفاوت به اقتضای مورد اتخاذ نماید، نتیجتا، مقرره مورد اعتراض در خصوص عدم کنترل تردد اعضای هیات علمی از طریق ثبت اثرانگشت یا کارت ورود و خروج که بر اساس اختیارات سازمان و حیطه مسئولیت مربوط صورت گرفته است، تبعیض ناروا شناخته نمی شود. ضمن اینکه اعضای هیات علمی از نظر نوع فعالیت و جایگاه سازمانی با کارکنان اداری فرق دارند و تصویب مقررات متفاوت از مقتضیات منطقی امر است. لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت شاکی صادرمی گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

در خصوص درخواست اعمال ماده 28 قانون جامع حمایت از معلولان با توجه به موردی بودن پرونده قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نمی گردد.

ذبیح اله واحدی - رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها