هزینه های مازاد بر دیه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: هزینه های درمانی مازاد بر دیه قابل مطالبه نیست.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

درخصوص دادخواست ل. م.ر. به طرفیت الف. الف.الف. مبنی برمطالبه مبلغ -/ 71/220/000 ریال توام با خسارت دادرسی به عنوان خسارت وارده ناشی از تصادف صورت گرفته واعلام تقصیرخوانده که دفاع موثری صورت نگرفته ودربوقوع پیوستن تصادف تقصیر وی احراز گردیده ومسبب وقوع خسارت میباشد، بنابراین باتوجه به ماده 198 و 515 و 519 ق.آ.د.م ومواد 331 و 335 ق.م خوانده را به پرداخت مبلغ -/ 71/220/000 ریال ازبابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ -/ 2/497/200 ریال خسارت دادرسی درحق خواهان محکوم مینماید.رای صادره ظرف 20 روزپس ازابلاغ قابل اعتراض دردادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران

خرمی زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص دادخواست آقای الف. الف.الف. به طرفیت خانم ل.م.ر. به خواسته تجدیدنظرخواهی ازدادنامه شماره --- - 1393/11/04 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب این دادنامه تجدیدخواه به پرداخت مبلغ 71/220/000 ریال به عنوان هزینه های درمان تجدیدنظرخوانده به انضمام خسارات دادرسی محکوم شده است بدین شرح که تجدیدنظرخواه با اتومبیل خود باتجدیدنظرخوانده در تاریخ 1393/01/25 تصادف که منجر به مصدومیت تجدیدنظرخوانده گردیده و به استناد مستندات ارائه شده تجدیدنظرخوانده هزینه هایی را پرداخت وباتقدیم دادخواست خواستار الزام تجدیدنظرخواه به پرداخت این هزینه ها شده درحالی که تجدیدنظرخواه حسب دادنامه --- - 1393/09/29 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران به پرداخت دیات جراحات وارده محکوم گردیده است حالیه با توجه به محتویات پرونده و نظریه اداره حقوقی شماره 7/761 مورخ 1385/02/09 که اعلام داشته درصورتی که حکم به پرداخت دیه صادرشده باشد دیگرموردی برای مطالبه ضرر وزیان وارده نمی‌باشد چون برای نفس یاعضو دیه مشخص کرده و زائد بران قابل مطالبه نمی‌باشد وجانی طبق قانون وشرع مسئول پرداخت دیه می‌باشد ودرقبال هزینه های درمان مسئولیتی ندارد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی راوارد تشخیص و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می‌دارد رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشاران

سید ابو الحسن قاسمی - محمد حسین عبداللهی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها