نظریه مشورتی شماره 7/1401/1253 مورخ 1402/04/16

تاریخ نظریه: 1402/04/16
شماره نظریه: 7/1401/1253
شماره پرونده: 1401-54-1253 ک

استعلام:

همانگونه که مستحضرید وفق ماده 13 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی هرگاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر معد سازد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا به این منظور در اختیار دیگری قرار دهد، واحد مذکور به نفع دولت ضبط می‌گردد؛ با عنایت به حکم این ماده، آیا میزان و نوع مواد مکشوفه در اجرای ماده موثر است؟ آیا تداوم نگهداری مواد در منزل تاثیر دارد؟ آیا فردی که برای مثال دو کیلوگرم مواد مخدر در منزل و برای مدت یک شب نگهداری کند، مشمول ماده مذکور می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ملاک احراز ارتکاب رفتارهای مادی «معد ساختن» یا «مورد استفاده قرار دادن» یا «در اختیار دیگری گذاشتن واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی برای «انبار کردن» «تولید» و یا «توزیع» مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی موضوع ماده 13 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با لحاظ نحوه تجهیز و اختصاص محل برای نگهداری مواد مخدر یا روانگردان و همچنین میزان مواد مخدر یا روانگردان، عرف است؛ بنابراین اگر برای مرجع قضایی محرز شود محلی برای مقاصد مجرمانه فوق اختصاص یافته است، صرف نظر از میزان مواد مخدر یا روان‌گردانی که در آن محل کشف می‌شود؛ مشمول حکم این ماده است. بر این اساس و با عنایت به واژگان مورد استعمال مقنن در ماده پیش‌گفته و معانی افاده شده از این واژگان، صرف نگهداری دو کیلوگرم مواد مخدر یا روان‌گردان صنعتی غیردارویی به مدت یک شب در منزل مسکونی (مثال مذکور در فرض استعلام)، مثبت تحقق عنوان مجرمانه و مشمول حکم ضبط موضوع این ماده نیست.

منبع