مرجع صالح در دعوای ابطال اجرائیه ثبتی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به دعوی ابطال اجراییه ثبتی در صلاحیت دادگاه محل صدور اجراییه است ولو اینکه اجراییه به نیابت در اداره ثبت حوزه دیگری اجرا شده باشد.

رای خلاصه جریان پرونده

خانم م. ز. در دادخواستی به طرفیت شرکت ن. پ.و اداره ث.س... ابطال اجراییه اداره ثبت مربوط به سند رهنی شماره... - 1386/08/05 دفتر... تهران را خواستار شده و دلیل آن را پرداخت اقساط به بانک مرتهن اعلام کرده است. شعبه سوم دادگاه عمومی ساوه به موجب قرار شماره...- 1392/07/21 به دلیل این که اجراییه از اداره ث. ت. صادر شده و ث. س. به نیابت آن اداره متکفل اجراست صلاحیت خود را نپذیرفته به صلاحیت دادگاه عمومی تهران از خود نفی صلاحیت کرده است. شعبه چهارم دادگاه عمومی تهران نیز صلاحیت را به دلایل مندرج در متن قرار نپذیرفته پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای م. رضا خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی تهران و ساوه به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی مذکور انعکاس یافته است با عنایت به موداّی خواسته خواهان که تصریحا ابطال اجراییه صادر شده از اداره ث. س. را خواستار شده است صرف نظر از این که اجراییه اصالتا یا نیابتا صادر شده باشد، دادگاه محل صدور اجراییه صالح به رسیدگی است لذا مستندا به تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب رامور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی ساوه حل اختلاف می‌شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون

محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری

منبع
برچسب‌ها