نظریه مشورتی شماره 7/1401/825 مورخ 1401/10/18

تاریخ نظریه: 1401/10/18
شماره نظریه: 7/1401/825
شماره پرونده: 1401-168-825 ک

استعلام:

هرگاه متهم ساعت هجده عصر تحت نظر قرار بگیرد و روز بعد ساعت ده صبح با سپردن تأمین کیفری آزاد شود، در راستای تبصره ماده 515 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ایام بازداشتی و تحت نظر بودن وی به لحاظ این‌که تاریخ تقویم تغییر کرده است، دو روز محاسبه خواهد شد یا به جهت این‌که کمتر از بیست و چهار ساعت تحت نظر بوده است؛ هر چند تاریخ تقویم تغییر کرده است، صرفاً یک روز محاسبه می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظریه مشورتی اکثریت و اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری (1) این اداره کل، به شرح زیر اعلام می‌‌شود:
نظر اکثریت:
با توجه به تصریح تبصره ماده 515 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر محاسبه مدت زمان تحت نظر یا بازداشت کمتر از بیست و چهار ساعت به میزان یک روز؛ در فرض استعلام که متهم در ساعت هجده بازداشت و روز بعد در ساعت ده صبح آزاد شده است، مدت زمان بازداشت متهم بر اساس میزان ساعات بازداشت وی، محاسبه می‌شود.
نظر اقلیت:
وفق تبصره ذیل ماده 515 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اگر مدت تحت نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از بیست و چهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روز محاسبه می‌شود و در فرض استعلام که متهم ساعت هجده تحت نظر قرار گرفته و روز بعد ساعت ده صبح آزاد شده است، به لحاظ این‌که مدت تحت نظر بودن متهم در دو روز واقع شده است، با توجه به ملاک ماده 242 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1400/2/20 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی هر یک از روز‌های بازداشت و آزادی متهم در احتساب ایام بازداشت، یک روز محاسبه می‌شود و در نتیجه در فرض سوال، مدت بازداشت وی دو روز محاسبه می‌شود.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)