تکلیف دادگاه در فرض عدم احراز اصالت مستندرابطه الزام به تحویل مبیع و اصالت مستند ابرازی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت عدم احرازاصالت مستندات ابرازی؛ سند یاد شده قابلیت استماع ندارد؛ بنابراین دادگاه مکلف به صدور قرار عدم استماع دعوی خواهان است و صدور حکم به رد دعوی فاقد وجاهت است. تحویل و تسلیم مبیع فرع بر اثبات مالکیت می‌باشد؛ اما ورود دادگاه به اصالت یا جعلیت سند ابرازی برای احراز مالکیت محمل قانونی ندارد.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/09/09

رای دادگاه

در خصوص دعوی 1 .خانم م. ن. 2 . آقای ن. الف. با وکالت آقای الف. ن. به طرفیت آقای ع. الف. با وکالت آقای ف. ف. مبنی بر الزام خوانده به تحویل و تسلیم مبیع موضوع مبایعه نامه موضوع مبایعه نامه مورخه 70/1/3 دایر بر فروش 3 دانگ باغ دادخواستی تقدیم داشته اند و خواهان ها اظهار می نمایند که طبق قرارداد مضبوط در پرونده مورث اینجانبان اقدام به خرید 3 دانگ از 6 دانگ باغ مذکور نمود و تمامی ثمن معامله به خوانده پرداخت گردید حال خواستار صدور حکم به شرح دادخواست می باشیم و وکیل خوانده طی لایحه 159 مورخ 92/3/1 نسبت به قرارداد ارائه شده خواهان ها ادعای جعل امضا موکل نموده که پس از ارجاع موضوع به کارشناس مربوط و نهایتا هیات 7 نفره کارشناسان نظریه خود را سی شماره 920242 مورخ 93/1/26 به این دادگاه ارائه گردید لذا دادگاه با عنایت به نظریه فوق الذکر که حاکی از عدم انتساب امضا ذیل قرارداد مورخه 70/1/3 به خوانده می‌باشد دعوای خواهان ها را مردود تشخیص داده و با مدلول به ماده 1301 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوا خواهان ها صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش خاوران- رضا رستمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/30

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم م. ن. ن. الف. با وکالت آقای الف. ن. به طرفیت آقای ع. الف. از دادنامه شماره --- مورخه 93/9/9 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش خاوران که متضمن صدور حکم به رد دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خواه راجع به خواسته الزام به تحویل و تسلیم مبیع موضوع مبایعه نامه مورخه 70/1/30 دایر بر فروش 3 دانگ باغ می‌باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظر خواهی به عمل آمده را وارد دانسته به جهت مغایرت دادنامه تجدیدنظر خواسته با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را شایسته نقض می داند زیرا دعوی مطروحه در اساس قابلیت استماع نداشته با این توصیف که دعوی تحویل و تسلیم بمبیع فرع بر اثبات مالکیت تجدیدنظرخواهان‌ها نسبت به سه دانگ محل مختلف فیه می‌باشد ورود دادگاه در خصوص اصالت و یا جعلیت سند ابرازی تجدیدنظر خواه با توجه به خواسته مطروحه فاقد مبنای صحیح قانونی است زیرا در سند ابرازی تعهدی در خصوص تسلیم مبیع در موعد معین وجود ندارد و از آنجا که اختلاف در اصل اصالت سند ابرازی و نهایتا مالکیت تجدیدنظر خواهان‌ها بوده و علیرغم ورود دادگاه در ماهیت رسیدگی به اصالت سند ابرازی احراز نشده و از این منظر سند یاد شده قابلیت استماع نداشته مضافا بر اینکه استناد به شهادت شهود نیز جزء ادله اثباتی اعلام نشده و ورود در این بخش و استماع شهادت شهود صرفا می‌تواند در اثبات مالکیت تجدیدنظر خواهان‌ها موثر می‌باشد که این دادگاه نیز با توجه به نوع خواسته مطروحه موجبی در جهت ورود به موضوع مالکیت به دلیل اینکه جزء خواسته خواهان‌ها نبوده ندیده دادگاه با انطباق تجدیدنظر خواهی با بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس ‌و مستشار

علیرضا طاهری - پرویز رحیمی

منبع
برچسب‌ها