ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع

وزارت منابع طبیعی مجاز است در صورت تقاضای مجریان طرح نسبت به پاک کردن اراضی جنگلی موضوع قرارداد در برابر دریافت هزینه مربوط اقدام نماید.