ذینفع دعوی تغییر نام

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ذینفع در طرح دعوی تغییر نام، خود شخص است و دادخواست ولی قهری در این خصوص پذیرفته نمی شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای الف. ز. با ولایت آقای ح. ز. به طرفیت اداره ثبت‌ احوال غرب تهران به خواسته تغییر نام از الف. به ک. در شناسنامه شماره... هرچند که نام الف. از اسامی پسندیده می‌باشد و متناسب با جنس و مورد پذیرش افراد جامعه می‌باشد و با توجه به اینکه ک. غیر متعارف نیست و داشتن نامی متناسب و مورد علاقه افراد از حقوق افراد جامعه می‌باشد و با التفات به اینکه خواهان به این نام علاقه دارد و به جهت استفاده طولانی مانوس شده است بنابراین دادگاه دعوای خواهان را وارد می‌داند و به استناد مواد 198 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 995 از قانون مدنی حکم به تغییر نام خواهان از الف. به ک. صادر و اعلام می‌دارد.این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه سی وپنج دادگاه عمومی حقوقی تهران - مجید شایسته

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت‌ احوال منطقه مرکزی به طرفیت آقای ح. ز. ولی قهری آقای الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به تغییر نام نام مولی علیه (الف.) به ک. ملزم شده است با بررسی پرونده و استشهادیه پیوست دادخواست (ص 1 ) در جهت توجیه نام گذاری و تغییر و نام پیشنهادی از سوی ولی قهری استدلال دادگاه محترم راجع به حقوق اساسی اشخاص بر فرض تمام بودن آن موکول به اعمال حق از سوی اصیل است نه ولی قهری که یکبار اعمال حق نموده است و برای پنج سال اول یک نام و برای بعد ازآن نام دیگری درخواست کرده است لذا طبق ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی نخستین صادر می‌شود رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حسین حمیدی راد - محمود عاشورخانی

منبع
برچسب‌ها