الزام به ثبت نکاح در فرض اختلاف در وقوع آن

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ثبت نکاح، فرع بر اثبات اصل نکاح است؛ بنابراین در فرض اختلاف در وقوع آن طرح دعوی جداگانه بر اثبات عقد نکاح لازم است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/09

رای دادگاه

در خصوص دادخواست غ. ح. فرزند ک. به طرفیت س.ی. ف. با وکالت ث. ب.ل. به خواسته ثبت واقعه نکاح به شرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که خواهان بیان داشته حدود یک سال قبل با خوانده ازدواج موقت با صیغه 99 ساله نموده است و حاصل از این عقد موقت از زوج باردار شده است و یک فرزند دختر در حال حاضر دارد و علی رغم چندین بار مراجعه به زوج جهت ثبت نکاح موقت اقدام نکرده است و خواستار ثبت واقعه نکاح موقت شده است دادگاه جلسه رسیدگی تشکیل علی رغم ابلاغ خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشده است و خواهان دو نفر شاهد معرفی که شهود در جلسه دادرسی بیان داشته اند که خوانده با خواهان ازدواج موقت 99 ساله منعقد نموده است و با مهریه 14 عدد سکه تمام طلای بهار آزادی النهایه دادگاه با توجه به مطالب معنونه و اظهارات شهود و عدم ارائه ادله از سوی خوانده دعوی خواهان را وارد تشخیص مستندا به ماده 21 و 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را محکوم به ثبت نکاح موقت 99 ساله با مهریه 14 عدد سکه تمام طلای بهار آزادی با خواهان در یکی از دفاتر ثبت ازدواج صادر و اعلام می‌گردد.رای صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران -مهدی حلال خور

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تهران تاریخ: 1394/07/21

رای دادگاه

در خصوص واخواهی س.ی. ف. با وکالت اکبر ب.ل. و خانم ث. ب.ل. به طرفیت غ. ح. به خواسته واخواهی از دادنامه --- صادره از شعبه --- تهران که طبق دادنامه مذکور واخواه به محکوم به ثبت نکاح موقت 99 ساله با مهریه 14 عدد سکه تمام طلای بهار آزادی شده است که نسبت به این حکم واخواهی به عمل آمده ولی وکیل واخواه دلیلی بر نقض دادنامه مذکور ارائه نکرده است بنابراین واخواهی را غیر وارد تشخیص مستندا به ماده 305 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر رد واخواهی را صادر و دادنامه واخواسته را عینا تایید می‌نماید.رای صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران -مهدی حلال خور

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای س.ی. ف. با وکالت آقای اکبر بهرامی به طرفیت خانم غ. ح. از دادنامه شماره --- مورخ 21/7/94 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به ثبت واقعه ازدواج 99 ساله صادر گردیده وارد است زیرا با توجه به انکار تجدیدنظرخواه به اصل وقوع نکاح (اعم از دائم و موقت) و نهایتا اختلاف در وقوع ازدواج و نظر به اینکه ثبت واقعه ازدواج فرع بر اثبات اصل ازدواج و نکاح می‌باشد و مستلزم طرح دعوی جداگانه بر اثبات عقد نکاح می‌باشد و از سوی تجدیدنظرخوانده نیز چنین حکمی ارائه نشده است لذا بنا به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 79/1/21 در امور مدنی آن را نقض و قرار توقیف دادرسی ثبت واقعه ازدواج مستندا به ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه به موجب ماده 368 قانون فوق الذکر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

‌سیدحسین علیمحمدی - سیداحمد جاویدی اقدم

منبع

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها