ماده 465 قانون مدنی

در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست.