اعاده دادرسی به استناد شهود

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شهادت شهود از موجبات اعاده دادرسی تلقی نمی شود؛ زیرا شهادت شهود یکی از ادله اثبات دعوا بوده که با سند مکتوم متفاوت است.

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/17

رای دادگاه

خواسته آقای ر. ح. با وکالت س. م. به طرفیت ن. ه.ش.الف. به شرح دادخواست تقدیمی اعاده دادرسی نسبت به قسمتی از دادنامه صادره از این شعبه به شماره 9409970221801484 مورخه 1394/11/25 به استناد بندهای سوم و چهارم و هفتم ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده اعلام میدارد اولا بند سوم ناظر به مواردی می‌باشد که در حکم موضوع اعاده دادرسی به مواد قانونی یا اصولی استناد شده باشد که آن مواد استنادی با یکدیگر در تضاد بوده و این تضاد باعث تضاد در مفاد حکم شده باشد این در حالیست که در مانحن فیه مواد استنادی به هیچ وجه با یکدیگر در تضاد نبوده و خواهان نیز دلیلی در این زمینه ارائه ننموده است ثانیا بند چهارم نیز ناظر به مواردی می‌باشد که حکم موضوع اعاده دادرسی با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد حال آنکه در دوسیه مطمح نظر مفاد دادنامه استنادی به شماره 9109970223200715 مورخه 1391/06/06 راجع به امر کیفری بوده و با دعوی مطروحه در این پرونده که منتهی به دادنامه موضوع اعاده دادرسی شده است متفاوت می‌باشد و این مطلب خروج موضوعی از مقررات بند مارالذکر دارد ثالثا بند هفتم نیز ناظر به مواردی می‌باشد که پس از صدور حکم موضوع اعاده دادرسی اسناد و مدارکی به دست آید که مفاد آن اسناد دلالت بر حقانیت مستدعی اعاده دادرسی داشته لیکن اثبات می‌گردد که آن اسناد در جریان دادرسی در اختیار متقاضی نبوده و مکتوم مانده باشد به تعبیر دیگر قبول اعاده دادرسی به استناد این بند منوط به تحقق سه شرط 1 - وجود خارجی داشتن اسناد در جریان دادرسی 2 - عدم دسترسی به آن اسناد 3 - دلالت بر حقانیت داشتن آن اسناد می‌باشد این در حالیست که در مانحن فیه آنچه به عنوان سند مکتوم ارائه شده است شهادت شهود می‌باشد که شهادت شهود بنا بر تصریح ماده 1258 از قانون مدنی یکی از ادله اثبات دعوی بوده و با سند که از دیگر ادله اثبات دعوا می‌باشد متفاوت است و از سوی دیگر شهادت عنوان سند نداشته تا واجد وصف مکتوم باشد بلکه شهادت بیان مطالب از ناحیه شخص ثالث است از این رو دادگاه خواسته خواهان را قابل اجابت ندانسته و مستندا به تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی

منبع
برچسب‌ها