شرط ادامه رسیدگی شعب دادگاه کیفری استان به پرونده قتل عمدی(نکته نادرست است.حذف شود)

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: (حذف شود.)

رای خلاصه جریان پرونده

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/27

خلاصه جریان پرونده

به تاریخ 1394/10/28 پرونده کلاسه --- و سابقه کلاسه --- این شعبه از ناحیه دفتر به شعبه واصل ملاحظه می‌شود با عنایت به مفاد دادنامه صادره به‌شماره 9409970909000477 مورخ 1394/08/27 از این شعبه و پیرو گزارش تنظیمی در پرونده کلاسه --- شعبه دوم دیوان عالی کشور در رسیدگی به پرونده فرجام خواهی به‌لحاظ نقص تحقیقات دادنامه فرجام خواسته نقض و پرونده قتل عمدی خانم صغری محمدی و سرقت مستوجب تعزیر جهت رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری یک زنجان ارجاع گردیده، شعبه یاد شده در تاریخ 1394/09/29 با این استدلال که به‌موجب تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص پرونده هایی که قبل از لازم اجرا شدن قانون مذکور در دادگاه ثبت شده باشد از نظر صلاحیت تابع زمان ثبت خواهد بود و در حال حاضر در خصوص پرونده های دادگاه کیفری استان، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر به جانشینی آن مرجع رسیدگی می‌نماید پرونده را جهت رسیدگی به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان ارسال داشته که اعضاء محترم شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان زنجان نیز پرونده را با توجه به این اینکه پس از اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در استان زنجان دادگاه کیفری یک با نیروی جدید تاسیس گردیده و شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر که در مقام کیفری استان به پرونده ها رسیدگی می کردند به کیفری یک تبدیل نشد و این دادگاه به عنوان شعبه --- تجدیدنظر به پرونده های موجود در شعبه به عنوان دادگاه کیفری استان رسیدگی می‌نماید و با شعبه کیفری یک شهرستان زنجان نیز در یکی از پرونده اختلاف به عمل آمد که شعبه محترم یازدهم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره --- این دادگاه ( 6 تجدیدنظر) را صالح به رسیدگی اعلام نموده و این شعبه کیفری یک شهرستان زنجان به حساب نمی آید لذا پرونده جهت ارشاد و راهنمایی در اینکه پرونده حاضر در شعبه --- تجدیدنظر رسیدگی شود یا در کیفری یک شهرستان پرونده را به حضور ریاست محترم دیوان عالی کشور ارسال داشته اند که به این شعبه ارجاع و بکلاسه مذکور ثبت شده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه در پرونده کلاسه --- طی دادنامه شماره --- مورخ 1394/08/27 به‌لحاظ اینکه موضوع پرونده قتل عمد اعلام گردیده با عنایت به نوع بزه معنونه و موضوع رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان می‌باشد و لذا ابهامی و ایرادی در دادنامه مذکور مشهود نیست دفتر پرونده جهت ادامه رسیدگی به مرجع مربوطه اعاده گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

دکتر سید احمد هاشمی -رضا صفرپور

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها