‎‎‎ماده 14 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

اداره مالکیت صنعتی پس از ثبت اختراع باید:
الف - در خصوص ثبت اختراع یک نوبت آگهی منتشر کند.
ب - گواهینامه ثبت اختراع را صادر کند.
ج - رونوشت گواهینامه ثبت اختراع را بایگانی و پس از دریافت هزینه مقرر، اصل آن را به متقاضی تسلیم کند.
د - به درخواست دارنده گواهینامه اختراع‌، تغییراتی را در مضمون و نقشه ‌های اختراع‌، به منظور تعیین حدود حمایت اعطاء شده انجام دهد، مشروط بر این که در نتیجه این تغییرات‌، اطلاعات مندرج در گواهینامه اختراع ازحدود اطلاعات مذکور در اظهارنامه اولیه ‌ای که اختراع بر اساس آن ثبت شده است‌، تجاوز نکند.