متن آغازین تعیین حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق

هیئت وزیران در جلسه 1394/1/30 به پیشنهاد شماره 100 /30 /17814 /93 مورخ 1393/3/20 وزارت نیرو و به استناد تبصره (2) ماده (18) قانون سازمان برق ایران - مصوب 1346-، حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق را به شرح زیر تصویب کرد: