ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت نیاز به اخذ توضیح از خواهان، باید جهت اخذ توضیح و نتیجه عدم حضور در اخطاریه قید شود؛ درغیراین صورت صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان فاقد وجاهت قانونی است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/26

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خانم ل. صباغ به طرفیت خواندگان ژ. وعلی و... خ. به خواسته اثبات زوجیت نظربه اینکه اتخاد تصمیم درماهیت دعوی مستلزم حضور خواهان وادای توضیح دردادگاه بوده ونامبرده صرفنظراز عدم پیگیری بدون اعلام عذرموجه درجلسه دادرسی مورخ 1395/01/23 حاضرنشده است لذا دادگاه به لحاظ عدم امکان صدور حکم درماهیت دعوی بااستنادبه ذیل ماده ( 95 ) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری وظرف مدت بیست روز پس ازابلاغ قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی ورامین- عزت اله محمدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/22

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم ل. صباغ به طرفیت ژ. و علی و الف. همگی خزائی از دادنامه شماره --- مورخ 1395/01/26 شعبه محترم سوم دادگاه خانواده ورامین که به موجب آن قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخوانده به خواسته اثبات زوجیت صادر گردیده وارد است زیرا نظر به اینکه در اخطاریه تجدید نظر خواه جهت اخذ توضیح و نتیجه عدم حضور قید نشده استلذا بنا به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض عنه برخلاف مبانی حقوقی ومدنی صادرشده با استناد به صدر ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 آن را نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌شود. رای دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

‌سیدحسین علیمحمدی - سید احمد جاویدی اقدم

منبع
برچسب‌ها