ماده 452 قانون مدنی

اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آن‌ها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ میشود.

نشست های قضایی (1 مورد)