اصل حاکم در دعوی اعسار

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اصل بر تمکن مالی است و مدعی اعسار باید با ارائه دلیل آن را اثبات کند.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/07

رای دادگاه

آقا ی م. م. دادخواستی مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم به را به طرفیت ر. ص. تنظیم و تقدیم دادگاه داشته و به عدم تمکن مالی و عدم استطاعت خویش جهت پرداخت محکوم به تمسک جسته دادگاه با انعقاد جلسه دادرسی موضوع را مورد بررسی قرار داده خواهان در جلسه حضور یافته و گواهان خویش را حاضر نموده است با توجه به اظهارات گواهان و میزان محکوم به ایی که خواهان باید پرداخت نماید ازاینرو خواهان دلیلی بر صدق دعوی خویش ارائه نداده است بدین وصف دادگاه با تکیه بر اصل تمکن دعوی را وارد ندانسته و مستندا به مواد 197 ، 504 و 506 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانحسینعلی اصغرنژاد

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/22

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. م. به طرفیت خانم ر. ص. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/11/07 صادره درپرونده کلاسه شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی)تهران که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره --- - 1393/10/30 به مبلغ 50/000/000 ریال می‌باشد باعنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایرادموثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد دراین مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید رای صادر قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

فرهادمرادی -‌محمدجوادخیری

منبع
برچسب‌ها