بند دوم - گزارش‌ واحد اطلاع‌ رسانی به کمیسیون ‌انتشار و دسترسی ‌آزاد به ‌اطلاعات

از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
موسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیتهای آن موسسه در اجراء این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند.