نظریه مشورتی شماره 7/1402/1090 مورخ 1402/12/22

تاریخ نظریه: 1402/12/22
شماره نظریه: 7/1402/1090
شماره پرونده: 1402-127-1090ک

استعلام:

با توجه به مقررات مواد 107، 108 و 109 قانون آیین دادرسی کیفری راجع به صدور قرار تامین خواسته و ماده 691 قانون مذکور در صورت مطرح بودن جرایم بدون شاکی خصوصی، آیا صدور قرار تامین خواسته مستنداً به ماده 691 قانون مذکور برای شخص حقوقی راساً توسط مقام قضایی صحیح است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به عبارت «طبق مقررات این قانون» مذکور در قسمت اخیر ماده 691 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مستنبط از مواد 107 و 108 قانون پیش‌گفته و از آنجا که هدف از صدور قرار تامین خواسته کیفری موضوع ماده 107 این قانون علی‌الاصول فراهم نمودن موجبات تدارک جبران خسارات مالی و ضرر و زیان ناشی از جرم است، صدور این قرار در جرایمی که فاقد حیثیت خصوصی موضوع بند «ب» مواد 8 و 9 این قانون است، بدون وجود مدعی خصوصی و درخواست او منتفی است.

منبع