رای شماره 46 مورخ 1399/02/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه- ع /9800294 شماره دادنامه: 9909970906010046 تاریخ: 27/2/99

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره 21-201 مورخ 19/8/1397 شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 7/98/200 مورخ 2/2/1398 سازمان امور مالیاتی کشور

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال صورتجلسه شماره 21-201 مورخ 19/8/1397 شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 7/98/200 مورخ 2/2/1398 سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

صورتجلسه مورخ 19/8/1397 شورای عالی مالیاتی:

نامه شماره 260/4257/د مورخ 17/6/1397 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده حسب ارجاع مورخ 20/6/1397 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. ابهام مطرح شده مشعر بر این است که آیا کمکهای شهرداریها به سازمانهای وابسته، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد یا خیر؟

اظهارنظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می‌نماید:

چنانچه وجوه دریافتی سازمانهای مذکور از شهرداری به موجب قوانین و یا بودجه مصوب شهرداریها انجام گیرد (به استثنای وجوه دریافتی که در قبال انجام خدمات مشخص می‌باشد) دریافتی مذکور در انطباق با تعاریف مقرر در مواد 1، 3، 5 و سایر مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و لذا مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد.

بخشنامه شماره 7/98/200 مورخ 2/2/1398:

مخاطبین/ ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها

موضوع معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمکهای شهرداریها (که در قبال انجام خدمات مشخص نباشد) به سازمانهای وابسته به شهرداری

نظر به ابهام مطرح شده درخصوص مشمولیت یا عدم مشمولیت کمکهای شهرداریها به سازمانهای وابسته از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست صورتجلسه شماره 21-201 مورخ 19/8/1397 شورای عالی مالیاتی دراجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اینکه: «چنانچه وجوه دریافتی سازمانهای مذکور از شهرداری به موجب قوانین یا بودجه مصوب شهرداریها انجام گیرد (به استثنای وجوه دریافتی که در قبال انجام خدمات مشخص می‌باشد) دریافتی مذکور در انطباق با تعاریف مقرر در مواد 1، 3 و 5 و سایر مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و لذا مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد» جهت بهره‌برداری و اقدام مقتضی ابلاغ می‌گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شورای عالی مالیاتی به موجب صورتجلسه مورد شکایت درخصوص شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمکهای شهرداریها به سازمانهای وابسته به خود اعلام کرده است که: «چنانچه وجوه دریافتی سازمانهای مذکور از شهرداری به موجب قوانین و یا بودجه مصوب شهرداریها انجام گیرد (به استثنای وجوه دریافتی که در قبال انجام خدمات مشخص می‌باشد) دریافتی مذکور در انطباق با تعاریف مقرر در مواد 1، 3، 5 و سایر مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و لذا مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد.» این در حالی است که شورای عالی مالیاتی به موجب صورتجلسه دیگری به شماره 4-201 مورخ 28/3/1392 اعلام کرده است که: «با توجه به اساسنامه سازمانهای وابسته به شهرداری از جمله سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، وجوه دریافتی آنها از شهرداریها در قبال خدماتی که در اصل از وظایف شهرداریها می‌باشد (ماده 55 قانون شهرداری‌ها) در موقع تشخیص علی‌الراس درآمد مشمول مالیات آنها از طریق اعمال ضریب موضوع ماده 153 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین می‌گردد.» بنابراین، در رای اخیر و با استدلالی درست، وجوه دریافتی سازمانهای وابسته به شهرداری از این نهاد درآمدی در قبال انجام خدمات دانسته شده و کمک بلاعوض تلقّی نشده است و لذا صورتجلسه مورخ 1397 شورای عالی مالیاتی و بخشنامه مربوط به آن مغایر با مواد 5 و12 قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و تقاضای ابطال آن مطرح می‌گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 1414/212/د مورخ 25/3/1398 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که:

طبق ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات این قانون می‌باشد و مطابق صورتجلسه سال 1397 شورای عالی مالیاتی، وجوه دریافتی سازمانهای وابسته به شهرداری از شهرداریها که به موجب قوانین و یا بودجه مصوب شهرداریها دریافت می‌شود، از مصادیق مواد 1، 4 و 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد، مگر اینکه پرداختی مذکور بابت ارائه خدمات مشخص توسط شهرداری انجام گیرد که در این صورت مابه ازاء خدمت ارائه شده، طبق مقررات مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و این موضوع در صورتجلسه سال 1397 شورای عالی مالیاتی نیز قید گردیده است. در مقابل، با توجه به حکم مقرر در ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به مفاد دادنامه‌های شماره 238- 3/3/1388 و 665-27/9/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صورتجلسه سال 1392 شورای عالی مالیاتی در رابطه با وجوه دریافتی سازمانهای وابسته به شهرداری از شهرداریها بابت انجام خدماتی است که در اصل از وظایف شهرداری می‌باشد و چون این وجوه در قبال خدمات بوده، مشمول مالیات اعلام شده است و طبعاً در مواردی که درآمد این سازمانها جنبه عوارض داشته و نوعاً مابه ازای خدمات تلقّی نشود، مشمول مالیات نخواهد بود.

نظریه تهیه کننده گزارش:

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، برمبنای ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات این قانون می‌باشد و مطابق صورتجلسه سال 1397 شورای عالی مالیاتی، وجوه دریافتی سازمانهای وابسته به شهرداری از شهرداریها که به موجب قوانین و یا بودجه مصوب شهرداریها دریافت می‌شود، از مصادیق مواد 1، 4 و 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد، مگر اینکه پرداختی مذکور بابت ارائه خدمات مشخص توسط شهرداری انجام گیرد که در این صورت مابه ازاء خدمت ارائه شده، طبق مقررات مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و این موضوع در صورتجلسه سال 1397 شورای عالی مالیاتی نیز قید گردیده است. در مقابل، با توجه به حکم مقرر در ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به مفاد دادنامه‌های شماره 238- 3/3/1388 و 665-27/9/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صورتجلسه سال 1392 شورای عالی مالیاتی در رابطه با وجوه دریافتی سازمانهای وابسته به شهرداری از شهرداریها بابت انجام خدماتی است که در اصل از وظایف شهرداری می‌باشد و چون این وجوه در قبال خدمات بوده، مشمول مالیات اعلام شده است و طبعاً در مواردی که درآمد این سازمانها جنبه عوارض داشته و نوعاً مابه ازای خدمات تلقّی نشود، مشمول مالیات نخواهد بود. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریافر

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، برمبنای ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات این قانون می‌باشد و مطابق صورتجلسه سال 1397 شورای عالی مالیاتی، وجوه دریافتی سازمانهای وابسته به شهرداری از شهرداریها که به موجب قوانین و یا بودجه مصوب شهرداریها دریافت می‌شود، از مصادیق مواد 1، 4 و 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد، مگر اینکه پرداختی مذکور بابت ارائه خدمات مشخص توسط شهرداری انجام گیرد که در این صورت مابه ازاء خدمت ارائه شده، طبق مقررات مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و این موضوع در صورتجلسه سال 1397 شورای عالی مالیاتی نیز قید گردیده است. در مقابل، با توجه به حکم مقرر در ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به مفاد دادنامه‌های شماره 238- 3/3/1388 و 665-27/9/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صورتجلسه سال 1392 شورای عالی مالیاتی در رابطه با وجوه دریافتی سازمانهای وابسته به شهرداری از شهرداری‌ها بابت انجام خدماتی است که در اصل از وظایف شهرداری می‌باشد و چون این وجوه در قبال خدمات بوده، مشمول مالیات اعلام شده است و طبعاً در مواردی که درآمد این سازمانها جنبه عوارض داشته و نوعاً مابه ازای خدمات تلقّی نشود، مشمول مالیات نخواهد بود. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (7 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها