مرجع صالح رسیدگی به دعوای خسارت ناشی کار

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوای کارگر علیه کارفرما با موضوع ارش یا دیه ناشی از کاهش شنوایی در صلاحیت دادگاه است نه هیات های اداره کار.

رای خلاصه جریان پرونده

دعوی آقای ف.ف. به طرفیت شرکت... به خواسته دیه و ارش افت شنوایی در گوش ناشی از بیماری کار حرفه ای مقوم به مبلغ 50/100/000 ریال با جلب نظر کارشناس حوادث کار و پزشکی قانونی با احتساب هزینه های دادرسی و پزشکی قانونی (به ضمیمه تصاویر مصدق شناسنامه و کارت ملی اش و مدرک پزشکی مورد استنادش) در تاریخ 1392/12/25 به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ارجاع و به کلاسه --- یا 92/1593 ثبت شد نامبرده اعلام داشت در تاریخ 1350/11/12 با شماره پرسنلی 1411772 در شرکت....با انجام معاینات پزشکی که صحیح و سالم بوده استخدام شد و در ایام اشتغال در شرکت در بخش مهندسی کل انرژی که دارای سروصدای زیاد بود دچار آسیب و صدمه از ناحیه گوش شده به استناد مقررات قانونی مندرج تقاضای رسیدگی و صدور حکم به خواسته مزبور را دارد.

با تعیین وقت رسیدگی برای 1393/06/15 و دعوت از اصحاب دعوی و ارائه وکالت نامه توسط آقای ف.ش. وکیل پایه یکم دادگستری به وکالت از خوانده و نیز ارائه لایحه دفاعیه که ثبت و پیوست شد رسیدگی به موضوع را خارج از صلاحیت دادگاه عمومی و به استناد ماده 95 قانون کار در صلاحیت هیات حل اختلاف مستقر در اداره کل کار و تامین اجتماعی اصفهان اعلام داشته و ارائه وکالت نامه و لایحه دفاعیات توسط آقای م.ی. وکیل پایه یکم دادگستری به وکالت از خواهان موصوف و درج اظهارات وکلای طرفین در وقت رسیدگی به شرح لایحه تقدیمی، طی دادنامه شماره --- -- 1383/06/16 [ 1393 ] که تایپ نگردید به استناد مقررات قانونی مرقوم و نیز تبصره آن و ماده 157 قانون یادشده قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات موردنظر صادر و پرونده امر برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به کلاسه بالا ثبت و به شعبه اول ارجاع شد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای س.کیقبادی عضو ممیز و اوراق پرونده در مورد قرار عدم صلاحیت مذکور مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با التفات به اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز در مورد دعوی آقای ف.ف.ب طرفیت شرکت...به خواسته دیه و ارش افت شنوایی دو گوش ناشی از بیماری کار حرفه ای به شرح مرقوم که برابر دادنامه یادشده از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان با صدور قرار عدم صلاحیت به استناد ماده 95 قانون کار به شایستگی هیات حل اختلاف مستقر در اداره کل کار و تامین اجتماعی اصفهان جهت تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال شده است نظر به اینکه دعوی با موضوع خواسته دیه و ارش است نه خسارت یا سختی و صعوبت کار، لذا رسیدگی به دعوی یادشده در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد بنا به مراتب با نقض قرار عدم صلاحیت فوق الذکر پرونده امر برای ادامه رسیدگی به شعبه محترم دادگاه صادرشده قرار منقوض به استناد مقررات ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع می‌گردد.

مستشاران شعبه یک دیوان عالی کشور

حیدری قاسمی - کیقبادی

منبع
برچسب‌ها