دعوی منع اشتغال زوجه

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوی منع از اشتغال زوجه، در صورتی که زوجه قبل از ازدواج شاغل بوده و شغل وی خلاف مصالح خانوادگی زوجین تشخیص داده نشود، محکوم به بطلان است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ف.پ. به ‌طرفیت خانم ت.و. با وکالت آقای م.خ. دائر به صدور حکم بر منع اشتغال زوجه به‌ شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مدافعات خوانده و وکیل ایشان و مستندات ابرازی که حکایت از آن دارد زوجه یک‌سال قبل عقد مشغول به کار در هواپیمایی م. به‌ عنوان مهماندار بوده و یک‌سال اخیر سرمهماندار شده و هشت سال سابقه کاری دارد چون شغل زوجه خلاف مصالح خانوادگی یا معیشات زوجین احراز نمی‌شود به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - سیاه‌سرانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ف.پ. به‌ طرفیت خانم ت.و. از دادنامه شماره --- مورخه 1393/07/16 شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به‌ موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه به‌ خواسته صدور حکم به منع اشتغال تجدیدنظرخوانده صادر گردیده وارد نمی‌باشد زیرا رای بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌ اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض‌ عنه را عینا تایید می‌نماید. رای دادگاه به‌ موجب ماده 365 قانون فوق ‌الذکر قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

علیمحمدی- غفاری

منبع
برچسب‌ها