نظریه مشورتی شماره 7/1401/345 مورخ 1401/06/16

تاریخ نظریه: 1401/06/16
شماره نظریه: 7/1401/345
شماره پرونده: 1401-168-345 ک

استعلام:

1- آیا حضور دو بازپرس در یک شعبه قانونی است؟ و قرارهای صادره آثار قانونی سایر قرارهای نهایی را دارد؟
2- آیا دادستان با در نظر داشتن ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند برخی پروندهایی را که قبلاً به بازپرس اول ارجاع کرده است دوباره به بازپرس دوم ارجاع کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هر چند علی‌الاصول اقتضای رعایت نظم در فرایند تحقیقات مقدماتی این است که در هر شعبه بازپرسی صرفاً یک بازپرس حضور داشته باشد، اما در موارد ضروری استقرار دو بازپرس در یک شعبه فاقد منع قانونی است؛ لکن در این موارد نیز مستفاد از تبصره یک ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که دادستان نمی‌‌تواند پرونده‌هایی را که قبلاً به بازپرس اول ارجاع کرده است (غیر از موارد قانونی موضوع ماده 92 قانون یادشده) اخذ و به بازپرس دوم ارجاع دهد و صرفاً می‌تواند پرونده‌های جدید را به بازپرس دوم ارجاع کند؛ قید مرقوم تا زمانی است که هر دو بازپرس در شعبه حضور داشته باشند و در صورت انتقال هر کدام، ادامه رسیدگی به وسیله بازپرس مستقر بلامانع می‌باشد.

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها