تعارض مفاد فاکتور و سیاهه جهیزیه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/14
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف اینکه فاکتورهای خرید به نام زوج صادر شده باشد دلیل بر مالکیت وی بر اقلام مندرج در فاکتور نیست و چنین سندی در برابر سیاهه جهیزیه که به امضا زوج، پدر او و دیگران رسیده و امضا مذکور مورد انکار زوج نیز قرار نگرفته قابل استناد نیست، چراکه در این شرایط سیاهه جهیزیه اعتبار سند رسمی را دارد.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خا نم س. پ. فرزند ص. به طرفیت آقای ف. خ. فرزند ن. مبنی بر استردادجهیزیه به شرح لیست به همراه خسارت دادرسی با توجه به محتویات پرونده وملاحظه تصویر سند ازدواج ولیست جهیزیه که به امضای شهود وخوانده رسیده است وبا توجه به لایحه وفاکتور های ارائه شده توسط خوانده که دلالت دارد برخی وسایل جهیزیه توسط وی تهیه شده است 0 دادگاه به استناد مواد 619 و 620 و 1321 قانون مدنی ومواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به استرداد جهیزیه بر اساس لیست موجود در پرونده به استثنای تلویزیون وفرش وسرویس چوب ویخچال بهمراه هزینه دادرسی در حق خواهان صادر واعلام می‌نماید رای صادره حضوری وظرف بیست روز پس از ابلا غ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

رییس شعبه ششم خانواده شهرری

رخی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی خانم س. پ. به طرفیت آقای ف. خ. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/23 صادر شده از شعبه --- دادگاه خانواده شهرری در بخشی که ادعای تجدیدنظر خواه در مورد مالکیت وی به چهار قلم از جهیزیه مورد ا دعا پذیرفته نشده و از حکم به استرداد جهیزیه استثناء شده است وارد و موجه بوده و رای دادگاه در این بخش مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده است زیرا اقلام مذکور که عبارتند از یکدستگاه تلویزیون و یک تخته فرش و سرویس چوب و یکدستگاه یخچال در بند های 3 و 4 و 5 و 6 صورت جهیزیه درج شده است و سیاهه مذکور به امضا زوج و پدر او و دیگران رسیده است و تجدیدنظر خوانده (زوج) امضا ذیل سیاهه را قبول داشته و انکار نکرده است لذا برابر ماده 1291 قانون مدنی سند مذکور اعتبار سند رسمی را دارد به علاوه تجدیدنظر خوانده دلیلی بر مالکیت خو د اقامه نکرده است صرف اینکه فاکتورهای خرید به نام وی صادر شده است دلیل بر مالکیت او نیست لذا این بخش از رای دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و حکم به استرداد چهار قلم کالای فوق الذکر به اضافه اقلام دیگر که مورد حکم قرار گرفته است در حق تجدیدنظر خواه صادر می‌شود و اما تجدیدنظر خواهی متقابل آقای ف. خ. از دادنامه مذکور و ادعای او در مورد ماشین لباسشویی و آیینه شمعدان، با توجه به جهات مذکور و اینکه آیینه شمعدان جزء مهریه زوجه است و تسامحا در لیست جهیزیه درج می‌شود، بلا دلیل و غیر موجه است مستندا به ماده مارالذکر تجدیدنظر خواهی رد می‌شود. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

محرمعلی بیگدلی - محمد باقر غفاری

منبع
برچسب‌ها