رسیدگی به تقاضای محکومیت به پرداخت هزینه ها در دادگاه کیفری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/12/01
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر بسطام

موضوع

رسیدگی به تقاضای محکومیت به پرداخت هزینه ها در دادگاه کیفری

پرسش

شاکی در شکوائیه خود تقاضای محکومیت مشتکی عنه به پرداخت هزینه دادرسی، کارشناسی و حق الوکاله وکیل را می‌نماید. چنانچه دادگاه کیفری حکم به محکومیت متهم صادر نماید در مورد هزینه های مورد درخواست شاکی چه تصمیمی اتخاذ خواهد نمود؟

نظر هیئت عالی

مستفاد از مواد 563 و 564 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مطالبه هزینه‌های دادرسی از سوی شاکی خصوصی، منوط به رعایت تشریفات دادرسی مدنی و از جمله تقدیم دادخواست نمی‌باشد. در امور حقوقی نیز برابر تبصره 1 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 « در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً، بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت‌های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.»

نظر اکثریت

با توجه به اینکه ماده 562 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقرر داشته دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم، تمامی هزینه هایی را که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته است به تفصیل تعیین و مسئول پرداخت آن را معین کند و ماده 563 قانون مذکور نیز حق مطالبه هزینه های پرداخت شده دادرسی را برای شاکی قائل شده است و از طرفی هزینه هایی که شاکی در جریان تحقیقات و محاکمه پرداخت نموده است هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی بوده است لذا امکان محکومیت متهم به پرداخت هزینه دادرسی و کارشناسی که شاکی پرداخت نموده است در ضمن حکم محکومیت متهم امکانپذیر می‌باشد و در مورد حق الوکاله وکیل چنین امکانی وجود ندارد و شاکی می بایست از طریق طرح دعوی حقوقی نسبت به مطالبه آن اقدام نماید.

نظر ابرازی

با توجه به اطلاق عبارت هزینه های انجام شده در مرحله تحقیق و محاکمه در مواد 562 و 563 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 محکومیت متهم به پرداخت هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل ممکن می‌باشد چرا که حق الوکاله وکیل نیز هزینه ای بوده که شاکی در راستای پرونده کیفری متقبل شده است.

منبع
برچسب‌ها