رای شماره 376 مورخ 1382/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 23/9/1382

شماره دادنامه: 376

کلاسه پرونده: 80/78

شاکی: آقای منصور تاشک

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 13 دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1524 موضوع شکایت آقای یوسف نراقی به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی تهران به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 31 مورخ 6/2/77 صادره از شعبه دوم عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی و نقض آن به شرح دادنامه شماره 1684 مورخ 18/8/79 حکم به نقض دادنامه معترض‌عنه و رسیدگی مجدد در شعبه همعرض عالی صادر نموده است.

1- شعبه 13 در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1505 موضوع شکایت آقای جعفر امیرچیلو به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی به خواسته نقض و فسخ دادنامه 101-6/3/76 شعبه 7 بدوی و 12-22/4/76 شعبه تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره 1311 مورخ 18/10/79 موضوع شکایت و خواسته را قابل طرح در دیوان عدالت اداری تشخیص نداده است.

2- شعبه 5 تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت5/79/2126 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای جعفر دمیرچیلو به خواسته تجدیدنظر دادنامه شماره 1311 مورخ 18/10/79 شعبه سیزدهم به شرح دادنامه شماره 1205 مورخ 25/9/81 با استناد به رای وحدت‌رویه شماره 252 مورخ 13/8/80 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت از آراء شعب تعزیرات حکومتی را در صلاحیت دیوان دانسته است و با فسخ دادنامه بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که دادنامه شماره 1311 مورخ 18/10/79 شعبه سیزدهم بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره 1205 مورخ 25/9/81 شعبه پنجم تجدیدنظر فسخ و حکم برد شکایت شاکی صادر شده است،‌ بنابراین موضوع قابل طرح در هیات عمومی در مقام اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف‌آبادی

منبع