مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال سند رسمی با اصلاح حدود پلاک

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به دعوی ابطال سند رسمی ملک، در صورت نیاز به اصلاح حدود پلاکی که منوط به صدور حکم از مرجع قضایی است در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می‌باشد.

رای خلاصه جریان پرونده

شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان میاندوآب درخصوص دعوی آقای ح. س. وسایرخواهان‌ها به طرفیت اداره ثبت اسناد واملاک....وآقای ع.ق. ط. به خواسته صدور حکم بر ابطال سند قسمتی از پلاک... فرعی از... اصلی واقع در بخش... مراغه با استناد به بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد واملاک مبادرت به صدورقرارعدم صلاحیت به اعتبار وشایستگی هیات نظارت مستقر در ثبت اسناد استان آذربایجان نموده وپرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشورارسال وبه این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه پس از شور چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه موضوع نیاز به رسیدگی قضایی داشته و اداره ثبت اسناد واملاک... نیز اصلاح حدود پلاک را منوط به صدور حکم از ناحیه مراجع قضایی دانسته فلذا قرار صادره قابلیت تایید نداشته پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه ارسال کننده اعاده می‌شود.

مستشارو عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

منوچهرکاظمی - محمد کاظمی

منبع

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها