نقش امارات در دعوی تعدیل اقساط

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: خرید و فروش آپارتمان بیانگر توانایی مالی فرد است؛ بنابراین درخواست تعدیل اقساط مهریه از سوی وی قابل پذیرش نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/01/31

رای دادگاه

دادخواست آقای ع. م. به طرفیت خانم ن. و.ش. به خواسته تعدیل تقسیط مهریه موضوع دادنامه شماره --- مورخ 1388/11/20 که مطابق آن مقرر شد هر ماه یک و نیم سکه بهار آزادی پرداخت نماید، با توجه به دفاعیات خوانده مبنی بر این‌که خواهان در این مدت دو واحد مسکونی خریداری نموده است و توجها به پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد و املاک که حکایت دارد یک واحد 63 متری با پارکینگ و انباری به نام خواهان سند صادر و در تاریخ 10 - 2 - 93 در رهن بانک م. قرار گرفت و برابر سند مورخ 15 - 5 - 93 به شخص دیگری منتقل شده است که حکایت از توانایی مالی خواهان دارد، دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص و مستندا به تبصره ذیل ماده 19 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حکم به رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌شود. رای صادره ظرف 20 روز قابل تجدید‌نظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه خانواده تهران

یوسف احمدی‌نژاد

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع. م. از دادنامه شماره --- مورخ 1394/01/31 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم ن. و. به خواسته تعدیل تقسیط محکوم به موضوع دادنامه شماره --- مورخ 1388/11/20 صادره از همان شعبه در پرونده کلاسه --- حکم به رد دعوی تصدیر گردیده است وارد نمی‌باشد رای صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته، ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست، استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض‌عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است بنا به مراتب مذکور دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض‌عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار

‌علی سیفی - فردین ارژنگی - سیدناصر موسوی

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها