ماده 19 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

موسسات ذی ‌ربط ملزم به همکاری با کمیسیون می‌ باشند.