ماده 33 قانون محاسبات عمومی کشور

نمایندگی خزانه در استان واحد سازمانی مشخصی است که در مرکز هر استان امور مربوط به دریافت تنخواه‌ گردان استان و واگذاری ‌تنخواه ‌گردان حسابداری به ذیحسابان دستگاههای اجرائی تابع نظام بودجه استانی و ابلاغ اعتبار بودجه‌ های استانی و افتتاح حسابهای جاری دولتی در ‌سطح استان و سایر وظایفی را که به موجب این قانون و آیین‌نامه‌های اجرای آن بر عهده واحد مزبور محول میشود به نمایندگی خزانه در استان مربوط‌ زیر نظر مدیرکل امور اقتصادی و دارائی محل انجام خواهد داد.